CONTACTE

Text Legal


Aquesta website és propietat exclusiva de CINC i està protegida, juntament amb els continguts, quant a creacions intel·lectuals, per les lleis i tractats internacionals sobre drets d'autor.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta web està subjecte a les condicions següents:

Els continguts, presentació, organització, compilació, adaptació i conversió digital, traducció, execució i qualsevol altre element relacionat amb aquesta website, constitueix una creació protegida per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual, industrial i altres drets. Cap d'aquests continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, ni la totalitat de la website, no podran ser total o parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transmesos, emmagatzemats o modificats de cap manera sense la prèvia autorització per escrit de CINC o dels titulars d'aquestes creacions.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar en pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda en la website i reproduir-la amb fins únicament privats, excloent-se d'aquesta autorització tot ús comercial que se'ls pugui donar als mateixos.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i de les actes que han de ser publicades formalment en el DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i contingut.

CINC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta administració.

CINC no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir a aquesta.

© 2018 CINC.

Tots els drets reservats. CINC Centre Internacional de Negocis de Catalunya. C.I.F. B17778556 Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2043 de la secció B, foli 1, fulla número GI-33941, inscripció 1ª.