Subvencions 2023 pel foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior

A continuació exposem l'extracte de la Resolució de la Direcció de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A., per la qual es convoca la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior per a l'any 2023.
 
Primer. Objecte.
 
La convocatòria consta de dos programes: 
 
a) Programa d’ajudes pel foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior: consisteix a subvencionar activitats que suposin uns costos pel pagament de taxes per la consecució d’una patent europea, internacional o una patent nacional a oficines nacionals estrangeres. 
b) Programa d’ajudes pel foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols per la PIME i persones físiques: aquestes ajudes es concentren en subvencionar les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyoles que comportin el pagament d’una taxa. 
 
Segon. Beneficiaris.
 
1. Programa pel foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior: persona amb residencia i domicili fiscal a Espanya que reuneixi algun dels següents requisits: 
 
a) Que sigui una persona física
b) Que sigui considerat PIME
c) Que sigui una gran empresa privada.
d) Que sigui una institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al sector públic. 
 
El sol·licitant ha d’haver realitzat directament o a través d’un representant la sol·licitud d’una patent i/o model d’utilitat a l’estranger d’acord amb els requisits expressats a la present convocatòria. 
 
2. Programa d’ajudes pel foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols: persona amb residencia i domiciliació fiscal a Espanya que reuneixi algun dels següents requisits: 
 
a) Que sigui una persona física
b) Que sigui considerat PIME
 
El sol·licitant ha de fer directament o a través d’un representant alguna de les activitats contingudes a la convocatòria. 
 
Tercer. Quantia. 
 
1. Programa pel foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior: no podrà superar la quantia de 7.309.481, 00 euros a aquesta convocatòria. S’assignaran unes quanties de referència en funció del país o grup de països en els quals hagi tingut lloc l’activitat subvencionable i que s’indica a l’annex l de la convocatòria. La subvenció no podrà superar el 80% dels imports assenyalats; en el cas que el sol·licitant sigui considerat PIME o persona física, la subvenció no podrà superar el 90% dels imports. 
 
2. Programa d’ajudes pel foment de sol·licitud de patents i models d’utilitat espanyols: no podrà superar la quantia de 330.730,00 euros a aquesta convocatòria. A les activitats assenyalades  se les assignaran unes quanties de referència que s’indiquen a l’annex  ll de la convocatòria. La subvenció no podrà superar el 90% dels impostos assenyalats. 
 
Quart. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al “Boletín Oficial del Estado” (BOE 25-04-2023).
 
Cinquè. Altres dades. 
 
1. Programa pel foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior: són subvencionables les activitats indicades a la convocatòria la despesa del qual s’hagi realitzat des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. 
 
2. Programa d’ajudes pel foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols: són subvencionables les activitats indicades a la convocatòria que hagin sigut publicades al BOPI durant els anys 2020, 2021 i 2022. 
 
Si tens alguna qüestió, no dubtis a contactar amb nosaltres trucant a qualsevol dels nostres centres: 
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 9, 2023

VIII Jornada d’Arts Plàstiques i Disseny: de l’escola a l’empresa

Enguany, CINC ha participat en la "VIII Jornada d'Arts Plàstiques i Disseny: de l'escola a l'empresa", un programa d'innovació creat pel Departament d'Educació, talent creatiu i empresa de la Generalitat de Catalunya, que organitza cada any conjuntament amb les Escoles d'Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya fruit de la col·laboració amb empreses i institucions, amb l'objectiu de permetre integrar en l'aprenentatge dels estudiants la realitat del món empresarial.
 
 
Llegeix més
CINC