Sancions per incompliment de la llei del teletreball

La normativa del règim sancionador per incompliment de la llei del teletreball es fa efectiva des d’avui, 1 d’octubre del 2021.
 
L’aprovació de la llei 10/2021 de 9 de juliol relativa al teletreball i Reial Decret-Llei 28/2020, de Treball a distància, comporta modificacions en la llei d’infraccions i Sancions  (LISOS). 
 
Fem recordatori de la nostra publicació del passat setembre 2020 on us informàvem dels aspectes que cal destacar de la norma:
 
1. Voluntarietat i reversibilitat el teletreball.
2. Acord individual de la feina a distància.
3. Dies de teletreball.
4. Costos del teletreball.
5. Igualtat de tracte entre treballadors i teletreballadores .
6. Control empresarial.
7. Dotació d'equips.
8. Menors i formació.
9. Drets dels treballadors.
 
Posem focus al segon punt:
 
“Acord individual de la feina a distància” que exigeix que l'empresa signi amb cada treballador en un termini de 3 mesos un acord per escrit que haurà de contemplar les especificitats derivades de la feina, que podrà formar part del contracte laboral o realitzar-se en un moment posterior, però que haurà de formalitzar-se abans que s'iniciï el treball a distància i registrar-se a l'Oficina d'Ocupació. Aquest requisit és exigible i sancionable (RDL 5/2000, de 4 d'agost).
 
El contingut mínim obligatori ha de donar resposta a, almenys, 10 elements:
 
  • Inventari, mitjans i eines que el treballador/a utilitza a casa.
  • Enumeració de les despeses.
  • Horari de treball del treballador/a
  • Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància.
  • Centre de treball de l'empresa i lloc de la feina a distància.
  • Durada de termini de preavís per a situacions de reversibilitat.
  • Mitjans de control empresarial
  • Procediment a seguir en cas de dificultats tècniques que impedeixin el treball.
  • Instruccions per al compliment de la protecció de dades i sobre seguretat de la informació.
  • Durada de l'acord de treball a distància.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC