S’amplien els requisits per acollir-se a uns ajuts al lloguer de l’Agència Catalana d’Habitatge

L’Agència Catalana d’Habitatge ha ampliat els supòsits per poder accedir a uns ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer d’abril a setembre.
 
A qui van destinats aquests ajuts? 
 
 • Famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos*
 • Estar a l’atur o bé haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència del COVID-19.
 • Lloguer no superior a 900 euros.
 
A què es pot destinar l’ajut?
 
 • Pagar la quota mensual del lloguer 
 • O bé cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat
 
Quina és la quantia màxima d’aquests ajuts? 
 
 • Barcelona ciutat i la seva demarcació: 750 euros.
 • Demarcacions de Girona i Tarragona: 500 euros.
 • Demarcacions de Lleia: 450 euros.
 • Terres de l’Ebre: 350 euros.
Les sol·licituds es concediran per ordre d’entrada al registre.
 
Per a despeses superiors al 35% dels ingressos: cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa del COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.
 
Quins són els requisits dels ingressos? 
 
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.
 • No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
 • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
 • A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. 
També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora). 
 
 Quin és el termini per demanar els ajuts?
 
Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
juny 4, 2020

Implementacions de Protecció de Dades a “cost zero”: recomanacions de l’AEPD

Recentment, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha tornat a informar a les empreses de la importància d’implementar la normativa sobre Protecció de Dades Personals al seu funcionament, així com recordar els riscos que comporten les implementacions de la normativa sobre Protecció de Dades Personals, conegudes com a “cost zero”, donada la seva proliferació. 

Llegeix més
CINC