S’amplia el bonus social elèctric per a autònoms fins al 21 de juny de 2021

El nou Reial Decret 30/2020, de 29 de setembre, preveu un seguit de mesures socials destinades a esmorteir les conseqüències socioeconòmiques derivades de la situació de pandèmia pel COVID-19.
 
Entre elles, s'ha aprovat un nou supòsit per acollir-se al bonus social elèctric que amplia i substitueix la mesura que aprovava aquest ajut, destinat inicialment només a aquelles persones treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat a partir de l'14 de març amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, i que veiessin reduïda la seva facturació en al menys un 75%.
 

Qui podrà acollir-se a el nou bonus social a partir d'ara?


Des de l'1 d'octubre, a més dels treballadors autònoms, també tenen la consideració de consumidors vulnerables:
 • Les persones en situació d'atur o en ERTO.
 • Les que hagin vist reduïda la seva jornada laboral per cura.
 • Les que afrontin circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos
 • Persones en la unitat familiar algun membre es trobi entre les situacions esmentades anteriorment.
Aquests col·lectius tindran un descompte directe del 25% en la factura de la llum

Quins són els requisits per sol·licitar-lo?


Haurà d'acreditar que el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la unitat familiar, es troba en situació d'atur, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o ha vist reduïda la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior o en el moment en què es presenta la sol·licitud del bonus social completa, amb tota la documentació requerida, les següents quantitats:
 
 • 1,5 vegades la dotzena part de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que no formi part d'una unitat familiar o no hi hagi cap menor a la unitat familiar.
 • 2 vegades la dotzena part de l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar; 2,5 vegades la dotzena part de l'índex.
 • IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar.
Aquests multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues s'incrementaran, en cada cas, en 0,5, sempre que es doni alguna de les següents circumstàncies especials:
 
 1. Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior a l'33%.
 2. Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acrediti la situació de violència de gènere, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
 3. Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
 4. Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
 5. Que el consumidor acrediti que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, al menys, un menor. Als únics efectes de comprovació d'aquesta circumstància especial, el comercialitzador comprovarà mitjançant el llibre de família i del certificat d'empadronament que no resideix a l'habitatge a el subministrament es troba lligat el bonus social, un segon progenitor.

Com s'ha de tramitar?


Aquelles persones que es trobin en alguns dels supòsits esmentats per sol·licitar el bonus social hauran de presentar una declaració responsable -inclosa en el model de sol·licitud- a empresa comercializadora, en en la qual manifestin la seva situació, o la d'algun membre de la unitat familiar, així com els ingressos de la unitat familiar.
 
El dret a percebre el bonus social s'extingirà quan deixin de concórrer els requisits requerits per a ser beneficiari i l'usuari està obligat a comunicar aquest fet a l'empresa comercialitzadora en el termini màxim d'un mes.
 
En qualsevol cas, el dret a percebre el bonus social, s'extingirà el 30 de juny de 2021, tot i que el perceptor podrà passar a beneficiar-se d'altres supòsits d'aquest ajut si compleix amb els requisits necessaris.
 
Si un usuari es beneficia del bonus social recollit en aquest nou supòsit sense reunir els requisits marcats en la norma, serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin produir, així com de totes les despeses generades en aplicació d'aquesta mesura. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre que pogués donar lloc la seva conducta.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 13, 2020

Entrevista a Marvut

Marvut ofereix serveis en innovació i transformació digital, en les seves diferents fases, a empreses: des de la PIME tradicional que necessita automatitzar els seus processos interns, per guanyar en eficiència i productivitat, fins a aquelles empreses que posseeixen processos o productes digitals i que busquen reinventar i innovar per ser més competitives en l'era digital.

Llegeix més
CINC