Registre horari obligatori: què diu la nova normativa

A partir del 12 de maig, totes les empreses, amb independència del sector i la mida, han de registrar la jornada laboral dels seus empleats. Així ho estableix l'article 10 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

Aquest Reial decret-llei modifica el text refós de l'Estatut dels Treballadors amb la finalitat de garantir el compliment dels límits de l'horari laboral, a més de permetre el control per part de la inspecció de Treball i Seguretat Social. De manera complementària, l'article 11 modifica el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, per tipificar com a infraccions en l'ordre social aquelles derivades d'incompliments relatius al registre de jornada.

A què obliga les empreses la nova normativa laboral?


La nova norma estableix el següent:

  • Les empreses tenen fins al 12 de maig per adaptar-se a l'obligació de registrar la jornada laboral de tots els treballadors. En el cas d'aquelles empreses que ja obligaven a fitxar els seus empleats, han de comprovar que compleixen correctament amb la normativa vigent.
  • El registre s'ha de fer cada dia, i ha d'incloure l'hora d'entrada i de sortida de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària. Així mateix, els empleats tindran l'obligació de fitxar els temps de descans.
  • L'empresa ha de conservar els registres durant quatre anys, a més de mantenir-los a disposició dels treballadors, sindicats, Inspecció de Treball i la Seguretat Social.
  • No disposar del registre de jornada en l'empresa es considerarà una infracció greu, per la qual les empreses podrien enfrontar-se a multes de fins a 6.250 €.

Quins sistemes de registre de jornada laboral són vàlids?


Cada empresa és lliure de triar el sistema de registre que li resulti més convenient, sempre que sigui fiable i indiqui l'horari d'entrada i sortida diaris de cada treballador.

Els mètodes de fitxatge més habituals són:

  • Sistemes de registre a partir d'un llibre d'assistència, Excel de control o Word de signatures.
  • Mètodes de control des de l'ordinador com el fitxatge web, que permeten al treballador durant el registre des del seu terminal quan comença o finalitza la jornada.
  • Registre electrònic a partir de fitxatge amb targeta amb cinta magnètica o identificació biomètrica (com l'empremta dactilar), sempre que el dispositiu compti amb un visor que faci visible les dades que registra.
  • Rellotge amb targeta de registre, un mètode que encara s'utilitza en algunes empreses.

Tens dubtes sobre com implementar aquesta obligació?


Si la teva empresa necessita incorporar algun sistema electrònic o informatitzat per complir amb el registre de jornada, podem informar-te. Per a més informació i resolució de dubtes sobre aquesta normativa, contacta amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).

Cordialment,

CINC Assessoria d'Empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC