Reclamació de despeses hipotecàries anteriors al 2019

Si vas formalitzar el teu préstec hipotecari abans del 2019, encara estàs a temps de reclamar algunes de les despeses hipotecaries assumides al moment de la formalització.

El Tribunal Suprem, va sentenciar que les entitats bancaries aplicaven clàusules abusives, no negociades amb el consumidor, en les que imposaven a aquests últims el pagament de les despeses associades al préstec hipotecari.

En conseqüència, arrel del pronunciament del Tribunal Suprem, els consumidors podien sol·licitar al banc la devolució d’aquests despeses assumides indegudament. Es calcula que es pot reclamar uns 800-1.000 euros de mitjana en funció de la quantia del préstec formalitzat.

Quines despeses hipotecàries es poden reclamar?

Les despeses que hauria d’haver assumit l’entitat bancària són les següents:

  • El 50% de les despeses notarials, ja que l’altra meitat l’ha d’assumir els deutors. 
  • El 100% de les despeses pagades de registre de la propietat.
  • El 100% dels honoraris corresponents a la gestoria.
  • El 100% dels costos pagats per a la taxació de l’immoble.

Quin termini tens per reclamar?

És un tema difícil de respondre amb exactitud, ja que la data de finalització del termini per reclamar no ha quedat del tot determinada.

La qüestió ha estat elevada al Tribunal Europeu de Drets Humans per tal que es pronunciï sobre la data de finalització del període de reclamació ja que el dubte està en el moment en que s’inicia el dret de reclamar.

Fins que l’anterior no succeeixi, el termini màxim per presentar reclamacions de despeses hipotecaries finalitzaria el 23 de gener de 2024, 5 anys després de la sentència del Tribunal Suprem que es pronunciava sobre la nul·litat d’aquesta clàusula i determinava els costos a assumir per cada part: entitat bancària i consumidor.

En el nostre cas, a l’àmbit de les hipoteques formalitzades a Catalunya, on resulta d’aplicació el Codi Civil Català es podria considerar que el termini de prescripció de l’acció de reclamació seria de 10 anys i no de 5 anys com contempla el Codi Civil espanyol. Aquesta qüestió està pendent de ser resolta per part del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Finalment, es pot considerar que donat que durant l’estat d’alarma (COVID19) els terminis processals van quedar congelats durant 82 dies, el termini de reclamació quedaria ampliat fins al 14 d’abril de 2024.

Des de CINC podem assistir-vos en el procediment de reclamació tant des de la reclamació extrajudicial fins a la judicial, si fos el cas.

Si vols la nostra assistència o més informació en relació a aquest tràmit, pots contactar amb nosaltres.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC