Quins tipus de Contractes Formatius inclou la reforma laboral 2022?

La nova reforma laboral amb vigència des del passat  30 de març del 2022  inclou dues modalitats de contractes formatius: en alternança Treball-formació i per a l’obtenció de la pràctica professional. S’eliminen els antics contractes en pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge i per a la formació dual universitària.
 
Quant als contractes formatius, hi haurà dues modalitats i seguidament detallem les particularitats més significatives : 
 
1. Formació en alternança amb el treball retribuït. Es limita el contracte de formació per a joves de fins a 30 anys. La durada mínima serà d’entre 3 mesos a 2 anys (nou art. 11.2 de l’ET).  Les jornades seran no superiors al 65% el primer any i 85% el segon any i no es podran fer hores extra, feina a torns o jornades nocturnes. Es limita per un període de entre 3 i 24 mesos (nou art. 11.2 ET). Mai inferior al Salari mínim interprofessional.
2. Formació en alternança  per a l’obtenció de la pràctica professional. El contracte de formació en alternança pretén respondre a l’adquisició de la competència professional corresponent a un determinat nivell d’estudis..  
3. En procés de negociació, a l’espera de  la publicació de  l’Estatut del Becari.
 
Formació professional dual – Contracte per a la formació i l’aprenentatge
 

Formació professional dual


És un model de formació professional  en el que es combinen la formació dels alumnes en el centre educatiu amb l’activitat laboral retribuïda, que tenen per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa .
 
El contracte per a la formació en alternança haurà d'incorporar com a annex el conveni de col·laboració subscrit entre el centre o entitat formativa en la qual  l'estudiant desenvolupi la seva formació i l'empresa.
El pla formatiu s’elabora pel centre educatiu però amb la participació de l’empresa. En aquest pla s’haurà d’incloure:
• Itinerari formatiu-laboral que concreti els continguts de l’activitat laboral en l’empresa al llarg del contracte 
• Sistemes d’avaluació de l’activitat laboral
• Mecanismes de  tutoria.
 
Tipus: 
• Exclusiva al centre formatiu. 
• Amb participació de l’empresa. 
• A l’empresa i al centre de formació. 
• Compartida entre el centre i l’empresa adscrita. 
• Exclusiva a l’empresa acreditada. 
 
Destinataris 
La persona contractada no podrà ser menor de setze anys ni major de trenta. Sense límit màxim d’edat per a persones amb discapacitat i en exclusió social. 
 
Contracte  de treball 
La formació professional dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació es materialitzarà a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge i  en el sistema educatiu es realitzarà a través d’ un conveni de col·laboració entre els centres partici¬pants i les empreses del sector corresponent amb pos¬sibilitat de rebre beques o ajuts. 
 
Aspectes Formatius 
L’activitat formativa inherent al contracte serà la ne¬cessària per a l’obtenció d’un títol de formació profes¬sional, certificat de professionalitat, etc, i ha d’estar relacionada amb l’activitat laboral desenvolupada al lloc de treball. 
Els centres participants són els centres públics i privats acreditats per l’administració laboral per a impartir for¬mació de Certificats de Professionalitat, i els centres pú¬blics i privats concertats, autoritzats per l’administració educativa per a impartir els Títols de Formació Profes¬sional. 
 
Durada
Serà la prevista en el corresponent pla o programa formatiu, amb un mínim de 3 mesos i un màxim de dos anys.
 
Retribució 
El salari serà el que marqui el conveni col·lectiu. A falta de previsió  la retribució no podrà ser inferior a el 60 % el primer any ni a el 75 % el segon pel nivell retributiu i grup professional. Mai serà inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu (1.166,66€ amb pagues extres incloses)
 
Distribució entre activitat laboral i activitat formativa
Les jornades d’activitat laboral  seran no superiors al 65% el primer any i 85% el segon any  i l’activitat formativa el 35% el primer any i 15% el segon any.
 
Incentius 
Reducció en les quotes a la Seguretat Social: 100% en les quotes empresarials quan la plantilla de l’empresa sigui menor de 250 persones o del 75% si és igual o major de 250 persones; 
Bonificacions per formació: les empreses es podran bo¬nificar el cost de la formació rebuda pels treballadors, així com per les hores de tutoria del tutor d’empresa, amb un límit de 40 hores al mes. 
Les empreses tindran dret a una reducció en les quotes de la Seguretat Social de 1.500€ a l’any du-rant els tres primers anys, i 1.800€ en el cas de ser dona., quan  esgotat el període del contracte tramitin la  conversió del contracte  en indefinit.
 
Beneficis per al treballador:
Reducció del 100% en les quotes del treballador contractat. 
Total protecció social i desocupació.
 

Contracte de treball formatiu  per a l'Obtenció de la Pràctica Professional (anterior  Contractes en Pràctiques)


Aquesta modalitat de contracte té com objectiu l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació corresponent al títol obtingut pel treballador/a.
 
Destinataris
Per als qui estiguin en possessió de:
• Un títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional,  de les Qualificacions i de la formació professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l'exercici de l'activitat laboral.
• El contracte de treball per a l'obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels estudis corresponents.
 
Avantatges que obté l'empresa
• Les empreses que celebrin contractes per a l'obtenció de la pràctica professional amb treballadors amb discapacitat tindran dret a una reducció, durant la vigència del contracte, del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponents a contingències comunes.
• Les conversions en contractes indefinits a temps complert o a temps parcial, dels contractes en pràctiques  tindran dret  a una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social consistent en 500 Euros/any durant tres anys. Si el contracte s'ha fet amb una dona, la bonificació serà de 700 Euros/any.
 
Durada del contracte
• No podrà ser inferior a sis mesos ni excedir un any.
• Cap persona podrà estar contractat a la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims previstos en virtut de la mateixa titulació o certificat de professionalitat.
 
Període de prova a l'empresa
El període de prova no podrà ser en cap cas superior a un mes tret del que disposi  el conveni col·lectiu.
 
Retribució
La retribució pel temps de treball serà la fixada en conveni col·lectiu aplicable a l'empresa per a aquests contractes. En cap cas la retribució no pot ser inferior a la retribució mínima establerta per a la formació en alternança ni al salari mínim interprofessional (1.166,66€ pagues extres incloses) 
En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada pactada.
 
Pla formatiu i certificació de la pràctica realitzada:
El pla formatiu de cada contracte per a l’obtenció de pràctica professional ha d’incloure:
• Itinerari formatiu-laboral que concreti els continguts de l’activitat laboral en l’empresa
• Sistemes d’avaluació de l’activitat laboral
• Activitats de tutoria a realitzar
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC