Pròrroga fins al 30 de juny dels ERTOs per causa de força major i altres mesures en matèria laboral

Després de diverses setmanes de negociació, el Ministeri de Treball i els agents socials han arribat a un acord per a l'adopció de mesures destinades a la protecció de l'ocupació i de l'activitat productiva.
 
Aquestes mesures de protecció queden recollides mitjançant el Reial Decret Llei 18/2020 de 12 de maig, amb entrada en vigor des del dia 13 de maig.
 

Pròrroga de la causa de força major


Les empreses que no puguin reiniciar la seva activitat per causa de força major podran prorrogar l’ERTO mentre durin aquestes condicions, i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.
 
Aquelles que comptin amb un ERTO per causa de força major que puguin recuperar parcialment la seva activitat, es trobaran en situació de força major parcial fins al 30 de juny de 2020. La reincorporació de treballadors es farà en la mesura que sigui necessària per al desenvolupament de l'activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.
 

Com afecta la pròrroga en les mesures extraordinàries adoptades durant la crisi del COVID-19?


En matèria de prestacions per atur, aquestes es mantenen fins al 30 de juny de 2020 per als treballadors afectats per un ERTO, a excepció dels qui comptin amb un contracte fix discontinu, en els quals es mantenen les prestacions fins al 31 de desembre de 2020 (recordem que aquesta prestacions es concedeixen sense necessitat de complir amb el període de carència).
 
En matèria de cotitzacions de la Seguretat Social, respecte de les meritades en els mesos de maig i juny de l'any 2020, l'exoneració es disposa de la següent manera:
 
a) Empreses amb menys de 50 treballadors:
 
Respecte de les empreses i entitats que no poden reiniciar la seva activitat, queden exonerades del 100% de l'aportació empresarial.
 
Per a les empreses i entitats que reinicien les seves activitats parcialment, des de la data d'efectes de renúncia i tenint en compte els períodes i percentatges de jornada del treballador, l'exoneració podrà arribar al 85% de l'aportació empresarial amb concepte de cotitzacions del mes de maig de 2020 i el 70% en concepte de cotitzacions del mes de juny de 2020.
 
En aquelles persones que continuïn amb les seves activitats suspeses en empreses que han reiniciat parcialment l'activitat, des de la data d'efectes de renúncia i, tenint en compte els períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exoneració podrà arribar al 60% de l'aportació empresarial amb concepte de cotitzacions del mes de maig 2020 i el 45% en concepte de cotitzacions del mes de juny 2020.
 
b) Empreses amb 50 treballadors o més:
 
Respecte de les empreses i entitats que no poden reiniciar la seva activitat, queden exonerades de el 75% de l'aportació empresarial.
 
A les empreses i entitats que reinicien les seves activitats parcialment, des de la data d'efectes de renúncia i tenint en compte els períodes i percentatges de jornada del treballador, l'exoneració podrà arribar al 60% de l'aportació empresarial amb concepte de cotitzacions del mes de maig 2020 i el 45% en concepte de cotitzacions del mes de juny 2020.
 
En les persones que continuïn amb les seves activitats suspeses en l'empresa que hagin reiniciat parcialment l'activitat, des de la data d'efectes de renúncia i, tenint en compte els períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exoneració podrà arribar al 45% de la aportació empresarial amb concepte de cotitzacions del mes de maig 2020 i el 30% en concepte de cotitzacions del mes de juny 2020
 
El còmput de treballadors per a l'aplicació d'aquestes mesures serà amb aquells que estiguessin en situació d'alta a la Seguretat Social a data de 29 de febrer de 2020.
 

Altres mesures destacades


 
Limitacions en el repartiment de dividends
 
Les societats mercantils amb 50 treballadors o més que s'acullin a la pròrroga de la força major i que utilitzin els recursos públics destinats a les mesures referides en aquesta circular, no podran repartir els dividends corresponents a l'exercici fiscal 2020, tret que prèviament es procedeixi a abonar les exoneracions aplicades.
 
Moderació de la condició de manteniment d'ocupació
 
El compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant 6 mesos s'entendrà des de la incorporació a la feina efectiva de persones afectades per un ERTO, totes o part d'elles, sigui amb jornada parcial o completa.
 
L'incompliment del compromís amb l'acomiadament o extinció de contracte de qualsevol persona afectada per l’ERTO comportarà l'obligació de l'empresa de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions i pagaments exonerats, amb recàrrec i interessos de demora.
 
En el supòsit de contractes temporals, no es consideraran incomplerts quan el contracte s'extingeixi per expiració temporal, realització d'obra o servei o quan l'activitat objecte de contractació no pugui realitzar-se.
 
Tampoc s'entén incomplert el compromís en aquelles empreses en què concorri risc de concurs de creditors.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 13, 2020

Subsidi per desocupació de treballadores de la llar

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha habilitat un subsidi extraordinari amb caràcter temporal per compensar la pèrdua d’ingressos de les treballadores de la llar que  hagin deixat de treballar de forma total o parcial en un o varis domicilis per tal d’evitar el risc de contagi pel COVID-19, o bé si  se li ha finalitzat el contracte per causa o pel desistiment de l’ocupador amb motiu d’aquesta pandèmia.

Llegeix més
maig 15, 2020

Control de temperatura dels treballadors: l’AEPD mostra la seva preocupació davant d’aquesta pràctica a través d’un comunicat

Sembla ser que, encara que d’una manera molt lenta i subtil, tornem a la normalitat. Si bé en aquesta situació de confinament les empreses han incorporat el teletreball com a mesura preventiva  per evitar  la propagació del COVID-19, ara, i en coherència  amb el que  preveuen les autoritats sanitàries, és l’hora d’adaptar-nos a la desescalada i adoptar  totes aquelles mesures  que puguin garantir  la salut en els centres de treball, comerços  i establiments en general. 

Llegeix més
CINC