Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries del RDL 24/2020

S’ha aprovat el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, publicat al BOE el 27 de juny. 
 
D’entre les novetats incorporades en aquest Reial Decret, destaquem:
 

Expedients de força major (article 22 RD-L 8/2020) • El període de vigència dels expedients serà fins al 30 de setembre de 2020.
 • La pròrroga només s’aplicarà als expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor de la norma.
 • S’hauran d’anar incorporant les persones treballadores afectades en les “mesures necessàries” per al desenvolupament de l’activitat. En les reincorporacions es prioritzarà la reducció de jornada laboral.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major s’entenen interromputs.

   Expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció • Es manté el procediment de tramitació previst en l’article 23 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març.
 • La tramitació d’expedients ETOP es podrà dur a terme mentre sigui vigent l’expedient de força major que el precedeixi. Si l’expedient ETOP s’inicia un cop l’expedient de força major ha perdut vigència, la seva data d’efectes serà la de fi de l’expedient de força major.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ETOP s’entenen interromputs.

 


 

Què no es permet  durant la vigència dels expedients de força major i ETOP (ERTOs) de productivitat


 
 • No es podran fer hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions de l’activitat (directes o indirectes).
 • Sí es podran realitzar noves contractacions i/o externalitzacions en cas que les persones treballadores no tinguin formació i/o capacitació per dur a terme les funcions necessàries sempre i quan els treballadors no puguin realitzar la feina.
 • La força major i les causes ETOP en què s’emparin els expedients no poden ser emprades per justificar l’extinció.
 • La pròrroga només s’aplicarà als expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor de la norma, l’extinció de contractes de treball i/o acomiadaments.
 • L’incompliment de les prohibicions pot ser constitutiu d’infracció i susceptible de sanció prèvia  per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • En cas de les exempcions de cotització de quota empresarial de la Seguretat Social, serà l’obligació relativa al manteniment del treball durant els 6 mesos següents a partir de la reanudació de l’activitat. Aquesta obligació s’estén als expedients ERTOs de força major.
 • Per a les empreses que accedeixin a les exempcions per primera vegada, el còmput d'aquests 6 mesos es comptarà a partir de la data d'entrada en vigor de la norma en els expedients ETOP.
   

Mesures en matèria de protecció d’atur


La protecció en matèria de prestació d’atur per a les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació es prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020.

En el cas de les persones amb contracte fix discontinu i/o que realitzen treballs fixos en períodes de temps fixos i en dates certes, es prorrogarà la prestació d’atur fins al 31 de desembre de 2020.


 

Segueix llegint

Veure-les totes
juny 29, 2020

Entrevista a Babyboo

Babyboo és una empresa especialitzada en el lloguer d'accessoris per a infants, des d'un dia, setmanes o inclús mesos, en funció de les necessitats de cada família.
 
Llegeix més
CINC