Pròrroga dels ERTO fins el 30 de setembre: t’expliquem totes les claus

El Govern ha aprovat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms amb l'objectiu de mantenir els mecanismes de protecció social i d'ocupació a les persones treballadores i a les empreses.
 
L'acord incorpora els següents punts clau:
 
 • Pròrroga dels ERTO vigents basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 30 de setembre.
 • Es mantenen les mesures de compromís de manteniment de l'empleat relacionat amb les extincions, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda de l'ocupació i l'ús d'hores extraordinàries.
 • S'incorporen 3 nous sectors d'activitats als 42 contemplats i protegits el mes de setembre i surten 5 sectors que abans estaven contemplats.
A continuació, detallem als punts més destacats Reial decret llei 11/2021.
 
 

Com queden regulades les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social?


 
 
 
Exoneracions en ERTO amb taxa de recuperació reduïda
 
Aquests expedients es prorroguen fins al 30 de setembre. El Reial decret-Llei 11/2021 incorpora 3 nous sectors d'activitats als 42 contemplats i protegits el mes de setembre i exclou 5 sectors que abans estaven contemplats (pots veure AQUÍ el llistat complet dels CNAE afectats).
 
Aquests són els 3 nous sectors Protegits:
 
 • 1419-confecció de peces de vestir i accessoris
 • 4637-comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
 • 7420 – activitats de fotografia
 
I aquests, els 5 sectors que han quedat exclosos:
 
 • 1811 – arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes
 • 2670 – fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic
 • 4741 – comerç minorista d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
 • 5122 – transport espacial i
 • 7734 – lloguer de mitjans de navegació.
 
L'exoneració serà del 95% en empreses de menys de 50 treballadors i del 85% en empreses de més de 50 treballadors.
 
En canvi, el manteniment de treballadors que continuen suspesos, implicarà una exoneració del 85% al juny, juliol i agost, i del 70% al setembre si l'empresa té menys de 50 treballadors. Per a les empreses de més de 50 treballadors, les exoneracions al juny, juliol i agost seran del 75% i del 60% al setembre.
 
Exoneracions d’ERTO d’impediment d’activitat
 
L’ERTO d’impediment afecta les empreses que hagin hagut de suspendre la seva activitat per les mesures restrictives de contenció de la pandèmia. Les exoneracions queden de la següent manera:
 
 • En empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100%.
 • Empreses de més de 50 treballadors: 90% d’exoneració.

Exoneracions d’ERTO de limitació de caiguda de l’activitat

 • L’ERTO de limitació afecta les empreses que veuen limitat el desenvolupament normal de l’activitat. Les exoneracions queden de la següent manera:
 • En empreses de 50 empleats: 85% d’exoneració al juny i juliol i 75% l’agost i el setembre.
 • En empreses de més de 50 treballadors: 75% al juny i juliol, i 65% a l’agost i el setembre. 

 

Quins altres aspectes contempla la normativa?


 
Compromís de salvaguarda de l'ocupació
 
Es manté el compromís de manteniment de l'ocupació, és a dir que les empreses que s'acullin a les ajudes i exoneracions hauran de mantenir la plantilla un nou període de 6 mesos de durada. Si l'empresa ha estat afectada pel compromís de manteniment, l'inici del nou període començarà una vegada finalitzi el primer.
 
Protecció dels contractes temporals i pròrroga de la "prohibició" d'acomiadament
 
Es prorroga l'article 2 i 5 de Llei 3/2021, de 12 d'abril, per la qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19 i per tant, fins al 30 de setembre de 2021, no s'entendran com a causes justificades ni l'extinció del contracte de treball, ni l'acomiadament per causes de força major, ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada (articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020).
 
També es prorroga la suspensió dels contractes temporals per ERTO i, per tant, el seu còmput queda interromput (article 5 Reial decret llei 9/2020).
 
Mecanismes de protecció de la prestació per desocupació
 
Es prorroguen fins al 29 de setembre les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (art. 8 del Reial decret llei 30/2020, l'anomenat "comptador a zero", a través del qual continua percebent el 70%.
 
Treballadors fixos discontinus
 
La norma disposa l'obligació que les empreses procedeixin a la reincorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadors entre el 01 de juny i el 30 de setembre de 2021. En el supòsit en què la contractació del treballador/a se hagués produït amb posterioritat al 30 de setembre del 2019, es prendrà com a referencial el mateix període teòric de crida corresponent al 2020. En cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a la data d'entrada en vigor de la norma fins que tingui lloc la seva reincorporació efectiva, o en el seu cas, fins a la data d'interrupció de la seva activitat.
 
Les empreses tindran 15 dies des de l'afectació per a sol·licitar la incorporació d'aquestes persones a l'ERTO.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 26, 2021

Entrevista a Alma Teas

Alma Teas & Cereal Infusions forma part de l'empresa Coffee Center S.L. Neix a Girona, amb l'exclusiva finalitat d'oferir tes, infusions i tisanes ecològics, de fórmula pròpia i presentats en piràmides 100% compostables.
Llegeix més
maig 31, 2021

Quin és el secret d’una reunió eficaç? El que podem aprendre de les videoconferències i les reunions presencials

Les reunions i formacions ja no han tornat a ser el que eren després de la Covid. Amb les noves dinàmiques del teletreball imposades per la situació de pandèmia actual, ens hem hagut d'acostumar a les videoconferències i als webinars a corre-cuita. I no tenim cap mena de dubte que les continuarem utilitzant en la nova normalitat, però, segur que han vingut per a quedar-se?

Llegeix més
CINC