Pròrroga de la prestació per cessament d’activitat dels autònoms i noves exoneracions de les quotes de la Seguretat Social

El Govern acorda  mantenir i prorrogar fins el 30 de setembre   2021  les prestacions extraordinàries vigents pels treballadors autònoms que van veure  interrompuda l’activitat degut a les mesures de contenció i limitació adoptades per les autoritats sanitàries, i  inclou noves exoneracions de les quotes a la Seguretat Social, totes aquestes mesures venen recollides en el Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig sobre mesures per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.
 

Exempcions en la cotització de quotes en els autònoms


El present acord, s’inclou com  a novetat  l’aplicació d’exoneracions de les quotes a la Seguretat Social pels propers 4 mesos. Així, a partir de l’1 de juny, les persones treballadores autònomes que estiguessin en alta i cobressin des del 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions en les quanties següents:
 
  • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny
  • 75% al mes de juliol
  • 50% al mes d’agost 
  • 25% al mes de setembre
Aquestes bonificacions seran d’aplicació als treballadors autònoms que mantinguin l’alta d’autònoms fins el 30 de setembre 2021 i esgotin les prestacions que cobraven.
 

Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi


A partir de l'1 de juny, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat regulada en l’article 7 del Reial Decret 2/2021, de 26 de gener.
 
Requisits:
 
Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre  del 2019; així com no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
 
Per realitzar el càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon i tercer trimestre  del 2019 i es compararà amb el segon i tercer trimestre del 2021.
Quantia:
 
La quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima que correspongui en funció de l'activitat.
 
Reconeixement:
 
La prestació es podrà percebre com a màxim fins el 30 de setembre. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació haurà d'ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions.
 
La mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se sense desenvolupar cap activitat.
 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms de temporada


Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el règim d'autònoms. Durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 en cadascun dels anys.
 
 Requisits:
 
  • Aquesta prestació requerirà haver cotitzat un mínim de quatre mesos i un màxim 7 a cada un dels anys 2018 i 2019.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
  • No obtenir durant el segon i tercer trimestre de l'any 2020 i uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
  • No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent a més de 60 dies durant el  segon i tercer trimestre de l'any 2021.
  • Incompatible amb el treball per compte aliè.
Quantia:
 
La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes.
 
Exoneracions:
 
Durant la percepció de la prestació no existirà l'obligació de cotitzar. 
 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors afectats per una suspensió temporal de tota activitat


Els treballadors autònoms que, a 31 de maig, estiguessin cobrant la prestació extraordinària per cessament de l’activitat  afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat  com a conseqüència de la COVID 19 podran percebre la prestació durant el temps que tinguin l’activitat suspensa o com a màxim fins el 30 de setembre de 2021.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC