Presentació del model 720: declaració de béns i drets a l’estranger

Presentació del model 720

El pròxim 1 d’abril de 2024 finalitza el termini per presentar davant l’Agència Tributària la declaració anual informativa sobre els béns i drets situats fora del territori espanyol a través del model 720.

¿Qui està obligat a presentar la declaració?

Totes les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol que a 31 de desembre de 2023 (o en qualsevol moment del mateix any) hagin estat en alguna d’aquestes situacions:

  • Que hagin estat titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o hagin tingut poder de disposició sobre comptes corrents en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Que hagin estat titulars de valors, drets, assegurances i rendes vitalícies o temporals dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
  • Que hagin estat titulars de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos situats a l’estranger.

Qui està obligat a presentar aquesta declaració?

Bloc 1: Comptes corrents o dipòsits en entitats financeres situades fora del territori espanyol, quan els saldos a 31/12/2023 o els saldos mitjans de l’últim trimestre de 2023 superin conjuntament els 50.000 euros.
Bloc 2: Valors (obligacions, accions i participacions en entitats o fons d’inversió), drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes (vitalícies o temporals) dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger, quan el seu valor a 31/12/2023 sigui, conjuntament, superior a 50.000 euros.
Bloc 3: Béns immobles i drets reals sobre els mateixos situats a l’estranger, amb valor superior a 50.000 euros.

Quan s’ha de presentar la declaració?

El termini per a presentar la declaració finalitza el pròxim 1 d’abril de 2024.

Si vaig fer la declaració en exercicis anteriors, he de tornar a presentar el Model 720?

Serà obligatori tornar a fer la declaració respecte l’any 2023 quan els saldos o els valors dels béns i drets declarats en l’última declaració haguessin experimentat un increment de valor superior a 20.000 euros.

Així mateix, s’haurà de fer la declaració quan durant 2023 s’hagi perdut la condició de titular, autoritzat, representant o beneficiari dels comptes, valors o immobles declarats en la declaració anterior.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC