Presentació de l’Impost sobre Actius no Productius

De l'1 d'octubre al 30 de novembre està obert el termini de presentació de l'Impost sobre Actius no Productius. L'impost, exigible a Catalunya, va ser aprovat per la Llei 6/2017 i té com a finalitat gravar els béns no productius i determinats drets que recaiguin sobre aquells que formen part de l'actiu del subjecte passiu.
 
Quan va entrar en vigor per primer cop el maig de 2017 va ser suspès poc després, al presentar el Govern un recurs d'inconstitucionalitat davant d'alguns preceptes de la llei que ho regula. Dos anys més tard, ha estat modificat pel Decret Llei 8/2019 després que el Tribunal Constitucional resolgués el recurs i declarés que l'Impost s'adequava al marc constitucional vigent. 
 

Què grava l'impost d'actius no productius?


L'impost d'actius no productius grava la tinença del subjecte passiu en la data de la meritació de l'impost dels següents actius, sempre que no siguin productius i estiguin ubicats a Catalunya:
 
– Béns immobles.
– Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
– Embarcacions d'oci.
– Aeronaus.
– Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
– Joies.
 

Qui ha de tributar per aquest impost?


Són subjectes passius de l'impost sobre els actius no productius les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició. En tots els casos, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.
 

Qui està exempt de presentar-lo?


Estan exempts de l'impost sobre els actius no productius:
 
– Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
– Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i dels organismes internacionals amb seu a Catalunya.
– Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin de manera exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.
 

Com es calcula?


Quantificant la base imposable, constituïda per la suma dels valors de tots els actius no productius als quals es refereix el fet imposable. La tarifa per determinar la quota íntegra és la de l'Impost sobre Patrimoni, que s'aplica a les persones físiques a Catalunya i que va del 0,2% al 2,75%.
 

Quan es produeix la meritació?


 
L'import de l'Impost sobre els Actius no Productius merita l'1 de gener de cada any, excepte en l'exercici 2017, que merita el 30 de juny.
 

Quan s'ha de presentar l'autoliquidació?


 
La presentació de l'autoliquidació de l'impost es realitzarà de forma telemàtica a través del model 540, i l'ingrés s'efectuarà entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació.
 
L'autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s'ha de presentar i ingressar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.
 
Per a més informació o aclariment de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d'Empreses

 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 23, 2019

Les claus de la directiva europea “d’insolvència, reestructuració temprana i segona oportunitat” per a empreses insolvents

El 16 de juliol de 2019 va entrar en vigor la "Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes" publicada al DOUE el 20 de juny de 2019 i que modifica la Directiva (UE) 2017/1132 com "Directiva europea d'insolvència, reestructuració primerenca i segona oportunitat".
 
Llegeix més
CINC