Pot un treballador en ERTO donar-se d’alta com a autònom?

És cert que la crisi sanitària i l'impacte de la pandèmia COVID-19 ha generat dificultats en les empreses, però en aquests moments d'incertesa, distanciament social i recessió també han portat oportunitats per als emprenedors. En aquest sentit, posar en marxa una idea avui pot contemplar-se com una sortida laboral gràcies a la feina per compte propi com a treballador/a autònom/a.
 

Què passa amb la prestació per desocupació si em dono d'alta per compte propi? La perdo? És possible cobrar atur i ser autònom?


En cas de percebre una prestació per atur de nivell contributiu després d'haver cessat totalment l'activitat laboral, al donar-se d'alta com a treballador/a per compte propi es podrà continuar percebent la prestació mentre es mantingui l’alta d’autònoms un màxim de 270 dies (9 mesos), o bé durant el temps inferior que quedi per percebre, i s'ha de sol·licitar la compatibilitat en el termini de 15 dies a comptar des de la data d’inici de l'activitat per compte propi.
 

A més, també es podrà aplicar a aquelles persones que estiguin percebent la prestació per desocupació i s'incorporin com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació que estiguin enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi .
 

Quina quantia es percep de la prestació per desocupació?


La persona treballadora que s'aculli a aquesta compatibilitat percebrà el 100% de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, si escau, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social.
 

En quins casos no és possible compatibilitzar un ERTO amb l'alta d'autònoms?


  • Els qui es donin d'alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per incorporar-se com a soci/a en una societat mercantil.
  • Els que iniciïn una activitat per compte propi o s'incorporin a una cooperativa de treball associat o societat laboral de nova creació sense donar-se d'alta com a treballador/a per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social o ja constituïdes donant-se d'alta com treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Aquelles persones l'últim ocupació hagi estat per compte propi, amb independència que s'haguessin donat d'alta en algun règim de la Seguretat Social o ho hagueren fet en alguna mutualitat.
  • Els que hagin fet ús d'aquest dret en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
  • Els que hagin obtingut el pagament únic de la prestació per atur en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
  • Els que es donin d'alta com a persones treballadores autònomes i signin un contracte per realitzar la seva activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per a qui hagin prestat els seus serveis per compte aliè immediatament abans de l'inici de la situació legal de desocupació, o amb una empresa de la mateixa grup empresarial. Aquesta exclusió també afectarà les persones treballadores que vagin a desenvolupar la seva activitat professional incorporant-se a una societat laboral o cooperativa de nova creació.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 21, 2021

Nous ajuts al comerç de venda al detall de productes no essencials

La Generalitat de Catalunya ha publicat nous ajuts amb la finalitat de reactivar el comerç al detall davant els efectes causats pel tancament decretat per la resolució SLT/1/202, de 4 de gener, i la resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, que prorroga les mesures de la resolució anterior fins el 7 de febrer.

Llegeix més
gener 26, 2021

Oficina virtual: la solució per impulsar al màxim el teu negoci aquest 2021 amb una inversió mínima

A causa de la pandèmia, per tal d'evitar desplaçaments i mantenir l'activitat moltes empreses s'han vist forçades a interrompre la seva presència a les oficines habituals i implantar el teletreball. Per aquest motiu, moltes companyies han decidit apostar per les oficines flexibles, ja que els permeten adaptar-se a les seves necessitats en temps real en funció de l'espai i nombre de persones.

Llegeix més
CINC