Cinc política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), a continuació t’informem dels termes de la nostra política de privacitat en relació al tractament de les seves dades en la teva condició d’usuari de la nostra web https://www.cinc.com/ (en endavant la “Web”).

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades és CINC.

Dades de contacte

C/ Pau Casals, 3

17001  GIRONA

Telèfon de contacte:  972 940 940

Adreça electrònica: rgpd@cinc.es

2. CATEGORIA DE DADES QUE TRACTEM

De conformitat amb el principi de minimització de dades, CINC només et sol·licitarà les dades imprescindibles per al compliment de les finalitats informades, i que a continuació detallem:

TractamentTipus de Dades tractades
Usuari webIdentificatives de la connexió: adreça IP
ContactaIdentificatives: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica.
Sol·licita pressupostIdentificatives: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica.
Vull saber-ne mésIdentificatives: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica.
Uneix-te al nostre equipIdentificatives: nom i cognoms i adreça electrònica. Currículum.
Usuari RegistratIdentificatives: nom i cognoms, adreça electrònica.
NewsletterIdentificatives: nom i cognom, població i adreça electrònica.

Tots els camps marcats amb un (*) dels diferents formularis penjats a la nostra Web són d’obligat compliment i la seva omissió no permetrà l’enviament del formulari.

3. ORIGEN DE LES DADES

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, o del seu legal representant, qui garanteix la seva veracitat i autenticitat. En aquells casos en els que sigui necessari que se’ns proporcioni dades de tercers, haurà d’informar amb caràcter previ a aquests tercers, dels termes de la nostra política de privacitat. CINC no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valdre els nostres drets.

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats informades prèviament, excepte disposició legal que estableixi un termini de conservació diferent, o t’hagis oposat al seu tractament o bé hagis retirat el teu consentiment per al tractament. En aquests casos, CINC adoptarà totes aquelles mesures de seguretat disponibles per assegurar la confidencialitat i seguretat de les teves dades.  

 5.  FINALITATS I BASES LEGITIMADORES DEL TRACTAMENT

De conformitat amb els principis de minimització de dades i proporcionalitat, CINC.  Només et demanarà les dades imprescindibles per a la realització de les finalitats informades. A continuació, t’informem de manera detallada de quines són aquestes finalitats i de la base legitimadora per al seu tractament:

TRACTAMENTFINALITATBASE LEGITIMADORA
Usuari WebGestió administrativa– Consentiment exprés de l’interessat/da(*) Art.  6.1. a) RGPD.
-Interès legítim de CINC per a atendre la teva sol·licitud., art. 6.1.f) RGPD.
ContactaAtenció i resposta consultes efectuades per l’interessat/da.– Consentiment exprés de l’interessat/da(*). Art.  6.1. a) RGPD.
– Interès legítim de CINC per a atendre la seva sol·licitud., art. 6.1.f) RGPD.
Sol·licita un pressupostAtenció i confecció pressupost sol·licitat per l’interessat/da.– Consentiment exprés de l’interessat/da(*). Art.  6.1. a) RGPD.
– Interès legítim de CINC per a atendre la seva sol·licitud., art. 6.1.f) RGPD.  
Vull saber-ne mésAtenció i informació segons sol·licitud efectuada per l’interessat/da.– Consentiment exprés de l’interessat/da(*). Art.  6.1.a) RGPD.
– Interès legítim de CINC per a atendre la seva sol·licitud., art. 6.1.f) RGPD.  
Uneix-te al nostre equipGestió administrativa dels processos de selecció.– Consentiment exprés de l’interessat/da(*) Art.  6.1. a) RGPD.
– Execució de mesures precontractuals, art.  6.1. b) RGPD.  
Usuari registratGestionar la seva condició d’usuari registrat– Consentiment exprés (*), art. 6.1.a) RGPD.  
NewsletterGestió administrativa– Consentiment exprés (*) art. 6.1.a).
– Interès legítim del responsable, art. 6.1.b) RGPD.  


(*) s’entén que realitza consentiment exprés al formular lliure i voluntàriament la seva sol·licitud a través dels nostres formularis, prèvia lectura de la present política de privacitat.

6. CESSIÓ DE DADES

Les teves dades no seran comunicades a tercers, llevat a empreses del mateix grup empresarial i per a les mateixes finalitats, o perquè així ho exigeixi la Llei, i/o ens ho requereixin les autoritats competents, en els termes i condicions establerts legalment, o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament; és el que es coneix com a ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, en aquests casos, vetllarem pel compliment de totes aquelles mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir-ne la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i la resta d’obligacions que exigeixi la normativa vigent.

No es realitzaran transferències internacionals de dades, excepte en el cas d’activació de les cookies de Google Analytics, o la utilització del servei d’emmagatzematge Drive, servei prestat per Google INC., i el servei de WhatsApp, empreses proveïdores amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades. Pots ampliar aquesta informació a aquí.

En qualsevol moment, pots acceptar, denegar i configurar les cookies de la nostra Web en aquest enllaç.

6.1. Enllaços de tercers

La nostra web pot contenir enllaços a xarxes socials, com Facebook, Linkedin, “X” o Instagram; CINC.  No emmagatzema cap tipus d’informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions. Recordi que aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat, dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni donarà dret a cap mena d’indemnització per la nostra part. Llegeix detingudament els seus termes, i en cas de disconformitat, no els utilitzi.

7. DRETS

En qualsevol moment podrà sol·licitar l’accés a les seves dades, per saber si les tractem, quines són i amb quines finalitats; tanmateix també té dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els termes previstos en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, però podran ser conservades oportunament, bloquejades per a fer front a possibles reclamacions, o exercici d’accions, o perquè així ho disposi la Llei.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

7.1. Quin és el procediment per exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets o per a qualsevol consulta sobre la nostra Política de Privacitat, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a rgpd@cinc.es (Ref. RGPD). Tan aviat ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem i contestarem en el termini màxim d’un mes.  

Si finalment consideres que no hem atès correctament els seus drets, pots presentar una reclamació davant l’AEPD.

8. MESURES DE SEGURETAT IMPLEMENTADES

CINC tractarà les teves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’article  32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i n’evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, hem adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació, així com també, les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’interessat/da emprant els canals habituals de contacte.

9. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CINC es reserva el dret a modificar quan ho consideri oportú la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Tots els canvis i modificacions seran publicades a la nostra Web de manera visible per al seu coneixement.

Última actualització 31/01/2024.

© 2024 Grup CINC. Tots els drets reservats.

CINC