Plans d’Igualtat a les empreses: en què consisteix aquesta nova obligació

El Reial Decret 901/2020, publicat al BOE el 13 d'octubre, regula els plans d'igualtat i la seva obligatorietat d’inscripció en registre públic.
 

Què és un pla d'igualtat?


És un instrument estratègic que permet a les empreses integrar la igualtat d'oportunitats en la gestió dels recursos humans. Posa el valor de les persones en el centre de l'organització amb la finalitat de propiciar la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit laboral.
 

Quan és obligatori implantar-lo?


Les empreses que tinguin 50 o més treballadors hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat. En les empreses amb menys de 50 empleats l'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà voluntària, prèvia consulta o negociació amb la representació legal dels treballadors, amb la finalitat de:
 
 1. Adoptar, prèvia negociació, mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes;
 2. Promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i
 3. Arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte de la mateixa.

Quins són els primers passos per implementar un Pla d'Igualtat?


El punt d'inici de el Pla d'Igualtat és el diagnòstic de situació, que s'ha d'estendre a tots els llocs i centres de treball de l'empresa i comprendrà les següents matèries:
 
 • Procés de selecció i contractació
 • Classificació professional
 • Formació
 • Promoció professional
 • Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes
 • Facilitar la conciliació personal, familiar i laboral
 • Infrarepresentació femenina: distribució de la plantilla en el llocs de responsabilitat, per identificar l'existència, d'una infrarepresentació de dones en els llocs de responsabilitat en cada departament o àrea
 • Retribucions
 • Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe

Com s'aplica un Pla d'igualtat als grups d'empreses?


Les empreses que formen un grup d'empreses poden elaborar un pla únic per a totes o part de les empreses del grup. El pla d'igualtat de grup haurà de tenir en compte:
 
 • L'activitat de cadascuna de les empreses que componen en grup;
 • Els convenis col·lectius que els siguin aplicables;
 • Els diagnòstics de situació de cadascuna de les empreses que el componen i
 • Justificar el raonament si la decisió és disposar d'un únic pla d'igualtat per a diverses empreses d'un mateix grup.

Quins continguts ha de tenir un Pla d'Igualtat?


Els continguts del Pla d'Igualtat (voluntaris o obligatoris) han de contenir com a mínim el següent:
 
 • Determinació de les parts que els concerten.
 • Àmbit personal, territorial i temporal.
 • Informe de la diagnosi de situació de l'empresa (o, en els grups d'empreses, de cada una de les empreses del grup).
 • Resultats de l'auditoria retributiva, d'igualtat retributiva entre dones i homes.
 • Definició d'objectius qualitatius i quantitatius del pla d'igualtat.
 • Descripció de mesures concretes, termini d'execució i priorització de les mateixes, així com disseny d'indicadors que permetin determinar l'evolució de cada mesura.
 • Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures i objectius.
 • Calendari d'actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures del pla d'igualtat.
 • Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
 • Composició i funcionament de la comissió encarregada del seguiment, avaluació i revisió periòdica dels plans d'igualtat.
 • Procediment de modificació per solucionar les possibles discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació, seguiment, avaluació o revisió, en tant que la normativa legal o convencional no obligui la seva adequació.

Quan entrarà en vigor aquesta obligació?


Aquest Reial decret entra en vigor als tres mesos de la publicació al BOE (2020-10-14) i els plans d'igualtat vigents en el moment de l'entrada en vigor del Real Decret tindran un termini màxim de 12 mesos a comptar de l'entrada en vigor, per a la seva revisió i adaptació.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 19, 2020

Protecció de Dades i teletreball: recomanacions de l’AEPD

Tal com recull el Reial decret Llei 28/2020, de 22 de setembre de treball a distància, l'Acord en què empresa i treballador formalitzen la realització a distància de la prestació laboral ha de recollir, com a part del seu contingut mínim, les Instruccions per al compliment de la protecció de dades i sobre seguretat de la informació.
 

 

Llegeix més
CINC