Phantom shares: una eina per a atreure talent en les startups

D'entre les múltiples maneres de retenir talent en les startups, les phantom shares són una opció molt atractiva per a l'empresa i el treballador. I és que aquest tipus d'accions concedeixen als empleats drets econòmics que equivalen a la participació en el capital social, és a dir, dret de cobrament basat en participacions simulades en l'empresa.
 
Aquest tipus d'accions estan pensades com a incentiu per als treballadors o l'equip directiu de la companyia. El terme phantom (fantasma en anglès) es refereix al fet que es tracta d'accions teòriques o fictícies, però que tenen en compte la divisió del capital social. En definitiva, es tracta d'una contraprestació pels seus compromisos de permanència en l'empresa.
 

Quins avantatges tenen les phantom shares?


Les phantom shares són especialment interessants per a les startups, ja que no tenen previst créixer en els pròxims anys i no compten amb gaires recursos. Tenen el principal avantatge que no converteixen al beneficiari en soci, però sí que li atorguen drets econòmics i, per tant, aquestes accions no estan regulades com a guanys patrimonials. Així que, en definitiva, serveixen d'instrument de fidelització, sense traslladar els drets polítics dels accionistes.
 

Com tributen les accions fantasmes?


Estan subjectes a tributació en el moment en què es concedeixen, ja que només són expectatives de cobrament. En el moment en el qual la persona beneficiària rebi el cobrament, sí que s'haurà de tributar com a rendiment del treball en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), mentre que la societat haurà de realitzar les retencions corresponents en el salari de l'empleat.
 
L'empleat haurà de declarar en el seu IRPF el lliurament de les accions com a rendiment del treball, valorant el preu real d'aquests títols com a ingrés salarial.
 

Com es calculen els beneficis?


El valor de les phantom shares se sol correspondre amb el valor que en aquest moment tinguin les accions de la companyia, i es pacten en el moment de calcular-les. Una vegada finalitza el termini pel qual s'atorguen (data d'exercici), es torna a calcular el nou preu de l'acció i la persona que posseeix aquesta acció rep la diferència entre preu final i preu inicial.
 
Per tant, resulta bastant senzill calcular aquest guany quan el mètode de valoració de l'acció fantasma és fer-la equivalent a l'acció real, però no significa que no es puguin pactar altres sistemes. De fet, la llibertat a l'hora de determinar la configuració de la phantom share és tal que és freqüent trobar-se amb conceptes associats.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC