Novetats tributàries i qüestions destacades de 2023: Exigibilitat de l’Impost sobre el Patrimoni als No residents

S’intensifica per part de l’Agència Tributària estatal i autonòmica la revisió i detecció dels no residents que ostentin propietats i béns en territori espanyol per a assegurar que confeccionen correctament l’Impost sobre el Patrimoni de No residents.
A continuació, exposarem els aspectes més importants d’aquest impost, amb especial esment a les novetats introduïdes per a 2022.
I. Què és l’Impost sobre el Patrimoni de No residents?
És l’impost que s’exigeix als no residents pels béns i drets que estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol (patrimoni a Espanya).
A més, com a novetat per a 2022, els no residents queden subjectes a aquest impost per la titularitat de participacions o accions, ja siguin nacionals o estrangeres, l’actiu de les quals estigui constituït, en almenys el 50% i de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.
II. Qui està obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni de No residents?
Els no residents la quota tributària dels quals resulti a ingressar o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor d’aquests, ni tampoc els deutes o obligacions personals, resulti superior a 2.000.000 euros.
Existeix un mínim exempt de 700.000 euros.
III. Quins béns han de declarar-se?
En general, tots els béns i drets que estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol (patrimoni a Espanya).
Com, per exemple, la propietat o l’usdefruit de béns immobles situats en territori espanyol, els comptes bancaris oberts a Espanya i les participacions o accions en societats espanyoles.
IV. Quines exempcions són aplicables per als No residents?
En general, les mateixes exempcions que estan previstes en la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni per als residents a Espanya.
V. Quins són els efectes dels Convenis per a evitar la doble imposició en la tributació per l’Impost sobre el Patrimoni?
Els no residents a Espanya que visquin en un país amb el qual Espanya tingui signat un Conveni per a evitar la doble imposició, aplicaran les normes del Conveni, podent resultar que algun element patrimonial situat a Espanya només tributi al seu país de residència. Quan resulti que tots dos països tenen potestat per a exigir l’impost, correspondria al país de residència aplicar les mesures per a evitar la doble imposició. En general, els saldos de comptes bancaris i les accions estan exempts a Espanya i tributen en l’Estat de residència, però hi ha alguns Convenis amb disposicions especials o diferents, com el d’Alemanya, l’Argentina, Bèlgica, França o el Regne Unit, de manera que sempre ha de consultar-se el Conveni específic aplicable.
VI. Quin és el termini per a presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni de No residents? Com ha de presentar-se?
Haurà de presentar-se abans del 30 de juny de cada any i obligatòriament per via telemàtica a través d’Internet. El model de declaració és el Model 714.
VII. Hi ha algun altre aspecte que sigui important tenir en compte?
És crucial tenir en compte que els no residents que han invertit en societats de les quals no tenen el control i que tenen invertida la major part del seu valor en béns immobles situats en territori espanyol, també tributen per l’Impost sobre el Patrimoni.
Els no residents poden ser objecte d’inspecció per l’Agència Tributària estatal i autonòmica, de manera que és molt convenient comptar amb un bon assessorament fiscal i legal.
Consulti amb nosaltres sense compromís tots els seus dubtes i l’assessorarem des de qualsevol dels nostres centres:
Barcelona: c/ Llull, 321 | 08019 Barcelona | 933 030 060
Girona: c/ Güell, 58 | 17001 Girona | 972 940 940
Figueres: c/ Blanc, 8 | 17600 Figueres | 972 505 100
Quedem a la seva disposició i el saludem cordialment.

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 12, 2023

Novetats tributàries i qüestions destacades de la Campanya de Renda 2022

Deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges: 
 
El 5 d'octubre de 2021 es va afegir una nova disposició addicional en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que va establir 3 tipus de deduccions per a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges.
Llegeix més
abril 19, 2023

Com reclamar el deute si el teu client entra en concurs de creditors

En el cas que un dels teus clients entri en concurs de creditors, és essencial conèixer al detall els passos que s'han de seguir per a reclamar el deute. 
 
El fet d'entrar en concurs de creditors, és una evidència que el teu client i deutor no pot complir amb les seves obligacions creditícies, per la qual cosa és necessari actuar amb rapidesa. 
Llegeix més
CINC