Novetats en matèria d’infraccions i sancions tributàries

Noves possibilitats de reduir l’import de les sancions tributàries


La reducció de l’import de les sancions tributàries regulades a la Llei General Tributària (LGT) s’ha incrementat, sobretot, en dos casos:
 
a) En cas d’actes amb acord, la reducció passa del 50% al 65% (Art. 188.1a LGT).
b) Els altres casos, si es produeix aviat el pagament de la sanció i no es recorre contra la liquidació o la sanció, la reducció passa del 25% al 40% (Art.188.3 a LGT).
Es pot obtenir una reducció del 30% per conformitat per no recórrer contra la regularització (art 188.1.b LGT).
En els casos que es poden aplicar la b), arribaria a aconseguir la següent disminució a l’import de la sanció originalment imposta:
 
– 30% sobre la sanció
– 40% sobre el 70% restant.
 
No obstant, no incideix mai a l’import de la liquidació tributària que, en general procedeix a la imposició de la sanció.
 
D’altra banda, segons la Disposició Transitòria, es preveu que la reducció de l’Art.188.3 pot aplicar-se també a les següents circumstàncies:
 
– Que s’acrediti davant l'administració tributària el desistiment del recurs o de la reclamació interposades contra la sanció, i contra la liquidació de la sanció (fins l’1 de gener 2022).
– La norma parla d’un “document de desistiment” a presentar davant l’òrgan competent per conèixer del recurs o reclamació. Sembla que el desistiment es podrà realitzar si la impugnació es troba residenciada davant d’un òrgan administratiu, econòmic-administratiu i/o judicial.
– Que s’efectuï l’ingrés de l’import restant de la sanció en termini d’ingrés voluntari que s’obrirà amb la notificació que seguirà a l'acreditació del desistiment.
 
D’aquesta manera, es dona efectes retroactius al nou tractament de la reducció a la sanció prevista a l’article 188.3 LGT, retroactivitat in bonus no qüestionada per la Constitució (ex art. 9.3).
 
També s’amplia el termini per iniciar un procediment sancionador tributari La reforma de l’art. 209.2 LGT implica que el termini per iniciar el procediment sancionador tributari s’amplia dels 3 fins als 6 mesos a contar des de la data de la notificació de la resolució en cas de comptar de procediments administratius de verificacions de dades. El mateix termini per als procediments sancionadors de l'art. 186 LGT.
 

Nou règim de control i sanció sobre programes Informàtics


S’ha inclòs la Llei 11/2021, una sèrie d’iniciatives dirigides a conformar un marc de control i repressió.
 
Així, s’institueix una nova obligació formal a l’art. 29.2 LGT, amb una nova lletra que indica:
 
1. S’estatueix l’obligació sobre “productors, comercialitzadors i usuaris”,
2.  que “els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables de facturació o de gestió de qui desenvolupa activitats econòmiques”.
3. “garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les que no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos".
 
El contingut de l'obligació sembla sobrepassar l’estàndard de les obligacions formals.
 
Aquesta configuració legal pot ser complerta per altres normes ja que la llei indica que es poden “establir especificacions tècniques que deuen reunir els sistemes i programes, així com la obligació que els mateixos estiguin degudament certificats i utilitzin formats estàndards per la seva legalitat”.
 

Noves infraccions i sancions tributàries


S’estableix una nova infracció a l’art. 201 bis LGT: Infracció tributària per fabricació, producció, comercialització i tinència de sistemes informàtics que no compleixen les especificacions exigides per la normativa aplicable.
El tipus infractor és doble:
 
1. A l’apartat 1 del precepte esmentat s’indica “la fabricació, producció i comercialització de sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió per part de les persones o entitats que desenvolupen activitats econòmiques” sempre i quan concorri alguna d’aquestes circumstàncies.
 
a. Permet portar comptabilitats diferents en els terminis de l’article 200.1.d) LGT.
b. Permetin no reflectir l’anotació de transaccions realitzades,
c. Permetin registrar transaccions diferents a les anotacions realitzades,
d. Permetin alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable,
e. No compleixin amb les especificacions tècniques que garanteixen la integritat i conservació dels registres, així com la seva legibilitat per part dels òrgans competents de l’Administració Tributària.
 
f. No es certifiquin, sent obligatori per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats (sanció amb multa pecuniària fixa de 1.000 euros).
 
El càstig previst per aquesta infracció consisteix en multa pecuniària fixa de 150.000 euros per cada exercici econòmic en el qual s’hagi produït vendes i per cada tipus de sistema o programa informàtic que sigui objecte de la infracció.
 
2. També es declara infracció tributària la tendència dels sistemes o programes informàtics que no s'ajusten a l’establert a l’art 29.2 de la llei, quan no estan certificats o quan s’alterin o modifiquin els dispositius certificats.
 
Aquesta infracció se sanciona amb una multa pecuniària fixa de 50.000 euros per cada exercici.
 
La mateixa persona o entitat que hagi estat sancionada conforme a l’apartat anterior, no podrà ser sancionada pel disposat en aquest apartat.
 
Totes aquestes previsions, han entrat en vigor l’11 d’octubre del 2021.
 

Les criptomonedes, en el punt de mira


 
Inclusió al model 720
 
La llei 11/2021 engloba les obligacions d’informació sobre béns i drets a l'estranger que es compleixen amb el model 720, estenent-se a les monedes virtuals o criptomonedes.
 
S'ha modificat la disposició addicional divuitena de la LGT per disposar l'exigència d'informació sobre les monedes virtuals situades a l'estranger de les que es sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d'alguna altra manera es tingui poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir i transferir monedes virtuals. Les condicions d'informació seran les mateixes que venien regint per comptes bancaris, immobles i valors, llevat que es disposi alguna cosa diferent a l’esperat norma reglamentària de complement.
 
Règim sancionador
 
Es vetlla pel compliment d’aquesta obligació d’informació disposant el següent règim sancionador al nº2 de la indicada Disposició Addicional: Multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt referits a cada moneda virtual, que hagin sigut incloses en la declaració o hagin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa. La multa mínima serà de 10.000 euros.
 
Quan la declaració es presenta fora de termini es disposa d’una reducció de la sanció fins a 100 euros per cada dada o conjunt referits a cada moneda.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 14, 2021

T’esperem al BizBarcelona del 9 a l’11 de novembre: aconsegueix la teva entrada gratuïta

CINC et convida un any més a la fira de l'emprenedor BizBarcelona, que tindrà lloc del 9 a l'11 de novembre al recinte Montjuïch Fira Barcelona. Es tracta d'una cita imprescindible per a aquelles pimes i persones emprenedores que vulguin estar al dia en les últimes novetats en emprenedoria a través de l'assessorament empresarial, a més de poder assistir a més d'un centenar de conferències gratuïtes, networking i molt més.
Llegeix més
CINC