Novetats en l’Impost sobre el Patrimoni per a No residents fiscals a territori espanyol

El passat 01 de gener de 2023 va entrar en vigor la modificació de l’article 5 de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, que ha introduït una modificació en quant els subjectes passius aclarint que aquelles persones que siguin no residents a territori espanyol, però que siguin propietàries de béns immobles a territori espanyol a través de societats, siguin societats espanyoles o estrangeres, hauran de tributar per  l’Impost de Patrimoni pel valor de l’immoble situat a territori espanyol.
 

A qui afecta aquesta modificació?


Qualsevol  persona física no resident  a territori espanyol que sigui titular i pugui exercir o complir béns i drets que estiguin situats en territori espanyol, o que sigui titular de béns immobles ubicats a territori espanyol de forma indirecta a través d’una societat, sigui espanyol o estrangera.
 

Quins béns i drets es consideren dins del territori espanyol?


Els no residents hauran de tributar a l’Impost de Patrimoni quan siguin titulars de participacions o accions o valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol mena d'entitat, no negociats en mercat organitzats, els quals el seu actiu estigui format, almenys del 50%, de manera directa o indirecta, de béns immobles que es trobin dins del territori espanyol.
 
Per realitzar el còmput de l'actiu, tots aquells valors nets comptables dels béns comptabilitzats se substituiran pels seus respectius valors de mercat que hauran sigut determinats a la data de meritació de l'impost. Es considera valor de mercat el major entre el valor cadastral, el valor d’adquisició o el valor comprovat per l’Administració.
Donat aquest cas, l'impost s'exigirà de forma exclusiva per aquests béns o drets del subjecte passiu ubicats a territori espanyol.
 
Per exemple, un resident fiscal a França té una SCI francesa que posseeix un immoble a territori espanyol. El no resident haurà de liquidar l’Impost de Patrimoni a Espanya pel valor de mercat de l’immoble. 
 
Per a qualsevol consulta, no dubtis a contactar amb el nostre departament d’assessoria fiscal.
 
O truca a qualsevol dels nostres centres:
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)

 

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 1, 2023

Canvis en l’IRPF i en l’IVA; com ens afecten?

El 27 de desembre es van posar en marxa diferents novetats tributàries dins del Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre que introdueixen una bateria de novetats en IVA, IRPF i altres impostos que passem a explicar a continuació. 

Llegeix més
CINC