Novetats del RD-Llei 26/2020: pròrroga d’hipoteques, lloguer d’habitatge i subministraments

S'ha aprovat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, en vigor des del 9 de juliol després de la seva publicació al el BOE.
 
A través d'aquest decret llei queden prorrogades fins al 30 de setembre la moratòria d'hipoteques, lloguer d'habitatge i subministraments, a més de permetre la suspensió temporal de préstecs no hipotecaris.
 

Moratòria d'hipoteques


 
La moratòria hipotecària sobre l'habitatge habitual es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos. Un cop concedida, l'entitat creditora comunicarà al Banc d'Espanya la seva existència i durada.
 
Els imports que serien exigibles al deutor, de no aplicar-se la moratòria, no es consideraran vençuts. Durant el període de suspensió, no es meritarà cap interès.
 
L'aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts, ni novació contractual, perquè tingui efectes, però s'ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure en el Registre de la Propietat. La inscripció de l'ampliació del termini inicial tindrà plens efectes, si escau, davant els creditors intermedis inscrits encara que no compti amb el consentiment d'aquests.
 

Moratòria d'arrendament d'immobles


Podrà sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020 una pròrroga extraordinària de termini de contracte d'arrendament d'habitatge fins a un màxim de 6 mesos. Aquesta extensió està subjecta a les mateixes condicions que la pròrroga anterior.
 
També podrà sol·licitar-se fins el 30 de setembre de 2020 l’ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer quan l'arrendador es tracti d'una empresa, una entitat pública d'habitatge o un gran tenidor (persona jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters o una superfície construïda de més de 1.500 m2), sempre que aquest ajornament o condonació total o parcial no s'hagués aconseguit amb acord d'ambdues parts.
 

Moratòria de crèdits sense garantia hipotecària


Així mateix, se suspenen fins a tres mesos ampliables les obligacions dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària. D'aquesta manera, un cop el deutor hagi realitzat la sol·licitud de la suspensió i acreditat la seva situació de vulnerabilitat econòmica, el creditor procedirà a la suspensió automàtica de les seves obligacions derivades del crèdit sense garantia hipotecària.
 
L'aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts perquè tingui efectes, ni novació contractual. La suspensió de les obligacions contractuals produirà efectes des de la sol·licitud del deutor al creditor, acompanyada de la documentació requerida, a través de qualsevol mitjà.
 
No obstant això, si el crèdit o préstec estigués garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagués accedit a el Registre de venda a terminis de béns mobles als efectes que preveu l'apartat 1 de l'article 15 de la Llei 28/1998, de 13 de juliol, de venda a terminis de béns mobles, s'ha d'inscriure l'ampliació de termini derivada de la suspensió.
 

Moratòria de subministraments


De forma excepcional, fins al 30 de setembre de 2020, també es pot suspendre el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats de petroli, gas natural i aigua als consumidors, persones físiques en el seu habitatge habitual , per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors de conformitat amb la normativa sectorial que els resulti aplicable en cada cas.
 
Per acreditar davant el subministrador que el subministrament es produeix en l'habitatge habitual, el consumidor podrà utilitzar qualsevol prova documental.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC