Novetats al Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social

Cambios en el reglamento de recaudación seguridad social

L’1 d’abril va entrar en vigor el Reial decret 322/2024, de 26 de març, pel qual es modifica el Reglament general de la Seguretat Social, i que porta importants novetats en la recaptació i la cotització a la Seguretat Social.

Tot seguit, resumim els canvis més destacats d’aquesta nova norma:

Comunicació d’alta d’autònoms societaris

S’amplia fins al 30 de juny el termini perquè els autònoms societaris enviïn la documentació relativa sobre la seva activitat segons els seus rendiments nets, prevista al Reial decret 84/1996, de 26 de gener. Aquestes dades són necessàries al nou sistema de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en funció dels rendiments nets, i que va entrar en vigor el 2023.

Cotització addicional de solidaritat

Es desenvolupen les normes per a l’aplicació de la cotització addicional de solidaritat, que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2025. Aquest canvi comporta l’obligació de l’abonament de quotes addicionals per a persones treballadores per compte d’altri amb salaris superiors a la base màxima de cotització (segons l’Ordre PJC/51/2024, la base màxima de cotització és de 56.646 euros bruts anuals).

Actualment, els salaris que es troben per sobre de la base màxima de cotització estan exempts de cotitzar. No obstant això, a partir de l’1 de gener de 2025, es durà a terme l’aplicació d’un tipus addicional sobre la quantitat que excedeixi la base màxima de cotització, i que augmentarà de forma progressiva fins a assolir el màxim el 2045.

Reintegrament de les prestacions percebudes de forma indeguda

Queda modificat l’article 80 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, que regula el procediment per al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament. D’aquesta manera, l’òrgan competent per resoldre aquest tipus de situacions possibilitarà la concessió de sol· licituds de pagament fraccionat, en qualsevol cas, amb un import mínim de 100 euros mensuals i fins a un màxim de cinc anys. A més, s’atenuen els supòsits que donen lloc a entendre l’autorització de pagament fraccionat com a revocada.

En cas de manca d’ingrés de l’import que correspon als 3 terminis del fraccionament, començarà la via executiva de forma automàtica. Un cop finalitzat el període de pagament de l’últim dels terminis, si hi hagués una quantitat pendent d’abonament començaria la via executiva a través de l’emissió corresponent.

Per resoldre qualsevol dubte relatiu a aquestes novetats, pots posar-te en contacte amb el Departament Laboral de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC