Noves subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
 
A quin van dirigits aquests ajuts?
 
Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39). Per poder accedir als ajuts les empreses han de:
  • Tenir menys de 49 treballadors
  • Acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019
  • Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020
Quina és la quantia d’aquesta ajuts?
 
La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/a que la empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit. 
 
L'import màxim de subvencions per empresa beneficiaria serà el següent:
  • 7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/es amb contracte indefinit.
  • 12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/es amb contracte indefinit.
  • 30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/es amb contracte indefinit.
  • 60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/es amb contracte indefinit.
Quins són els requisits per accedir a aquesta subvenció?
 
Es tracta d’una línia de subvencions amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019 i l’afectació sectorial.
 
Sobre el criteri territorial, es tindrà en compte especialment la situació viscuda a la conca d’Òdena, zona que des del 13 de març fins el dilluns 6 d’abril va estar sotmesa a unes restriccions més estrictes que la resta del país pel que fa a la circulació de mercaderies i persones treballadores, i finalment a la resta d’empreses de qualsevol territori que hagin tingut una afectació com a conseqüència del funcionament anormal d’un proveïdor ubicat a qualsevol dels quatre municipis de la zona de confinament.
 
També rebran una millor qualificació aquelles companyies que no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació. Seguidament es tindran en compte les empreses que han aplicat un ERTO però no han tingut el suport estatal pel que fa a l’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social. I, per últim, es contemplaran els casos en què s'hagi presentat un ERTO per causa de força major.
 
Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.
 
Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOs en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.
 
Quin és el termini de presentació dels ajuts?
 
• El termini de presentació de sol·licituds queda obert de l’12 al 30 de juny (20 dies naturals des de la seva publicació al DOGC). 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC