Noves subvencions en l’àmbit de l’artesania de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya torna a impulsar noves subvencions a través del CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda) amb la finalitat de millorar la qualitat i competitivitat de les empreses que formen el sector per afrontar els efectes de la crisi sanitària Covid-19.
 
Aquests ajuts comprenen dos programes (només es pot sol·licitar un d'ells):
 
1. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
 
2. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
 

1. Programa per al creixement i la competitivitat de l'empresa artesana


 

 
Objectiu:
 
Potenciar el creixement i competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital i comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes.
 
Beneficiaris:
 
Professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives), donades d'alta en l'impost d'activitats econòmiques.
 
S'entenen com a empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans i per l'Ordre EMC/207/2020 de 2 de desembre, per la qual s'actualitza i es completa el Repertori de famílies d'oficis artesans.
 
S'exclou expressament l'artesania alimentària.
 
Requisits:
 
Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció han de tenir un establiment operatiu a Catalunya. Només podran ser beneficiàries incloses dins la categoria de pime.
 
Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.
 
La inversió mínima subvencionable per a la totalitat de les despeses de les diferents actuacions de ser de 1.000 euros. A més, per a poder optar a la subvenció, s'ha d'obtenir mitjançant els criteris de valoració una puntuació mínima de 40 punts (si no s'assoleixen, seran denegats).
 
Quantia:
 
Fins al 100% de el cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros.
 
La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada.
 
La quantia de la subvenció no pot superar el cost subvencionable del projecte.
Despeses subvencionables:
 
Qualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l'empresa artesana:
 
  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda online i la seva logística (creació de pàgina web, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis de community management i màrqueting digital, etc.).
  • Comercialització, promoció i difusió (adquisició o reparació de maquinària, equips de suport i programari per a la millora de la producció, gestió i disseny de productes, contractació d'estudis de disseny, etc.
  • Consolidació de l'estructura (adquisició o reparació de maquinària, equips de suport i programari per a la millora de la producció, gestió i disseny de productes, despeses fixes d'estructura (lloguers i subministraments).
  • Qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, excepte: sous i salaris, amortitzacions i rentings, despeses de viatges, despeses internes, etc.
 

2. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania


 
Objectiu:
 
Fomentar la implantació d'establiment d'activitats singulars de caràcter artesanal. Aconseguir l'obertura de locals buits en zones definides i determinades perquè es converteixin en pols d'activitat econòmica.
 
Persones beneficiàries:
 
Ajuntaments i organismes públics que estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 11, 2021

Entren en vigor nous límits de velocitat en les vies i travessies urbanes

Des de l'11 de maig, els vehicles ja no poden superar límits de velocitat de 20, 30 i 50km/h en vies urbanes i travessies. Així ho determina una nova mesura aprovada pel Govern al novembre passat, que acaba d'entrar en vigor i forma part d'un paquet de reformes legals que pretén reduir el nombre d'accidents de trànsit i millorar la seguretat vial. 

Llegeix més
maig 26, 2021

Entrevista a Alma Teas

Alma Teas & Cereal Infusions forma part de l'empresa Coffee Center S.L. Neix a Girona, amb l'exclusiva finalitat d'oferir tes, infusions i tisanes ecològics, de fórmula pròpia i presentats en piràmides 100% compostables.
Llegeix més
CINC