Noves subvencions en l’àmbit de la restauració i estètica pel COVID-19

Actualització 9/11: pròximament la Generalitat obrirà una nova convocatòria d'aquest ajut; et mantindrem informat/da. 

 
Davant les noves mesures de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la Generalitat ha dotat en 40 milions d’euros l’ajut destinat a pal·liar els efectes econòmics d’aquestes, que afecten, sobretot, al sector de la restauració i als centres d’estètica, que han vist suspesa la seva activitat per un període inicial de 15 dies.
 

Quins sectors podran sol·licitar l’ajut aprovat?


Aquests ajuts es concedeixen en forma de subvenció destinats al sector de la restauració i centres d’estètica. 
 

Quines actuacions se subvencionen i quins són els requisits?


Qualsevol actuació que pugui suposar per a l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera. També totes aquelles actuacions destinades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística. 
 
Es consideren actuacions subvencionables aquelles que responen inequívocament a la naturalesa del negoci i que resultin estricament necessàries per a la recuperació i estimulació de la demanda. 
 
Les actuacions han de constar efectivament pagades pel beneficiari abans del termini de presentació de la justificació econòmica.
 
Les actuacions s’han de comprendre durant el període de l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020. 
 
Les actuacions subvencionades hauran de portar el patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya conforme la normativa gràfica
 
Les persones beneficiaries hauran d’adherir-se a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis que impulsi la CCAM.
 

Quina és la quantia de la subvenció i com es fa efectiva?


L’import de la subvenció serà d’un màxim de 1.500 € i cal destinar-la a realitzar l’actuació subvencionada.
 
La quantia atorgada no podrà superar el cost de les actuacions subvencionables. En aquest sentit, es permetrà una desviació que no excedeixi del 20%.
 
No es podran subvencionar actuacions el cost de les quals ja hagin estat subvencionades prèviament. D’haver estat parcialment subvencionades, es podrà sol·licitar per la part no coberta. 
 
El pagament de la subvenció, que serà en un únic lliurament, es farà efectiva un cop justificada i comprovada l’execució de les actuacions subvencionades.
 

Qui són els beneficiaris?


Els professionals autònoms i pimes*: 
 
 • Que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclòs aquells que presten aquest servei dins d’un col·lectiu com pot ser un centre comercial o mercats municipals) o bé, 
 • Que siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa. 
 • Queden excloses aquelles empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i fundacions. 

Quins requisits es demanen per obtenir la condició de beneficiari?


 • Empreses amb 50 treballadors o més: donar ocupació a almenys en un 2% a persones amb discapacitat o bé aplicar mesures alternatives de caràcter excepcional.
 • Compliment de les obligacions tributaries davant l’Estat i la Generalitat. En cas d’ajornaments, moratòries o pròrrogues acordats amb les corresponents administració públics caldrà acreditar-ho documentalment. 
 • Empreses de 25 treballadors o més: disposar de mitjans de prevenció i detecció de casos d’assetjament sexual. A més, l’empresa beneficiaria no pot haver estat mai objecte de sancions fermes o sentències fermes per haver tolerat aquestes pràctiques. 
 • Complir amb requisits de política lingüística, entre les quals; senyalització i cartells d’informació en català. 
 • No comptar amb sancions fermes o sentències fermes per a la comissió d’infraccions greus en matèria d’integració laboral de discapacitats.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de prevenció de riscos laborals. 
 • Complir amb les disposicions de les normatives per a la igualtat efectiva entre homes i dones.  
 • No trobar-se en situació concursal.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • Comunicar a través del model normalitzat l’obtenció d’altres subvencions públiques per la mateixa activitat. 
 • Alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques. 
S’acreditarà el compliment de tots els requisits mitjançant la presentació de Declaració Responsable. 
 

Com es tramita la subvenció?


La gestió d’aquestes ajudes s’articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant model normalitzat. 
 
Caldrà adjuntar-hi: 
 • Fotografia de la façana
 • Model de declaració responsable
Per a la tramitació caldrà qualsevol sistema de signatura electrònica de la persona sol·licitant.  
 
Tota la tramitació fins a la concessió final es farà per mitjans electrònics.
 
Les concessions de la subvenció es resoldran en ordre cronològic de presentació de les sol·licituds. 
 
L’òrgan competent per resoldre en matèria de la present subvenció disposa de 6 mesos per emetre resolució. De no fer-ho, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
 

De quin termini es disposa per sol·licitar la subvenció?


El termini per presentar la sol·licitud des del 23 d’octubre fins el 6 de novembre o fins exhaurir pressupost. 
 

Com es justifiquen les actuacions subvencionables?


Un cop finalitzades les actuacions, caldrà presentar telemàticament mitjançant model normalitzat una memòria justificativa on s’acrediti la realització de les actuacions. 
 
De no justificar-se les actuacions subvencionables o de justificar-se parcialment, la part proporcional no destinada a les referides actuacions serà revocada. 
 

On puc trobar els enllaços web per a la tramitació de la subvenció i justificació de les actuacions?


 
Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat).
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat). 
Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
 
*S’entén per PIMES a efectes d’aquesta subvenció de conformitat amb el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014: 
 
Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros. 
 
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros. Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.
 

Preguntes freqüents


En cas de tenir més d’un establiment, es pot demanar més d’una subvenció?
 
No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF).
 
 
És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?
 
No. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.
 
 
Si un restaurant està tancat però fa menjar per emportar, es considera beneficiari?
 
Sí, és beneficiari d’aquest programa de subvencions.
 
 
Si és una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment, es considera beneficiaria?
 
Sí, és beneficiaria d’aquest programa de subvencions.
 
 
Si és un forn de pa amb degustació, es considera beneficiari?
 
Només en el cas de que hagi estat obligat al tancament.
 
 
Una empresa de servei de càtering pot sol·licitar aquesta subvenció?
 
No, no es considera un possible beneficiari.
 
 
Cal que l’establiment estigui a peu de carrer?
 
No. Poden sol·licitar la subvenció tots els centres de bellesa encara que no estiguin situats a peu de carrer.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC