Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de l’activitat d’empreses del sector turístic

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha creat una convocatòria d’ajuts per a aquelles empreses del sector turístic que han patit pèrdues econòmiques durant el període en què s’han aplicat mesures sanitàries per la pandèmia, o bé per la manca d’ocupació turística causada pels efectes de la mateixa.
 

Quin és el termini per presentar aquests ajuts?


Els ajuts es poden presentar de forma telemàtica del 29 de juliol al 28 de setembre de 2021. 
 

Quines despeses es poden subvencionar?


Podran subvencionar-se les següents despeses, sempre que s’hagin efectuat des del 15 de març i la data la convocatòria: 
 
 • Consums (aigua, gas, electricitat, telefonia)
 • Lloguers
 • Manteniment d’instal·lacions
 • Gestió administrativa
 • Assegurances
 • Personal i despeses fiscals

Qui pot demanar aquests ajuts?


Es podran beneficiar d’aquestes subvencions aquelles persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat en la ciutat de Barcelona dins del sector de turisme i oci dels següents àmbits d’activitat (segons la classificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques -IAE-):
 
 • 681 Servei d'allotjament en hotels
 • 682 Servei d'allotjament en hostals i pensions
 • 683 Servei d'allotjament en fondes i cases d'hostes
 • 684 Servei d'allotjament en hotels-apartaments
 • 685 Allotjaments turístics extra hotelers
 • 686 Explotació d’apartaments privats
 • 755 Agències de viatge
 • 9651 Espectacles en sales i locals
 • 9652 Espectacles a l'aire lliure
 • 9653 Espectacles fora d'establiments permanents
 • 9654 Empreses d'espectacles
 • 9691 Sales de ball i discoteques
 • 9892 Serveis d'organització de congressos, assemblees i similars
 

Quins són els requisits per demanar aquests ajuts?


 • Les entitats han d’estar constituïdes i trobar-se actives, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar.
 • La persona que presenti la sol·licitud i la documentació annexa ha d’ostentar la representació legal de l’entitat.
 • Cal estar donat d’alta a l’IAE en algun dels epígrafs mencionats en l’apartat anterior.
 • Cal haver mantingut l’activitat empresarial durant el 2020 amb el corresponent pagament del IAE i continuar amb l’activitat durant el 2021.
 • Haver realitzat des del 15 de març fins el moment de la convocatòria despeses de manteniment de l’activitat empresarial (consums, lloguers, manteniment d’instal·lacions, etc.).
 • Trobar-se al corrent de les obligacions de justificació en el termini previst de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. 
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com també la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d’Administracions.
 • No trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
 • Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions per les quals s’hagués suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret de l’Associació. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 28, 2021

Aterren nous esdeveniments a CINC: tu tries les noves temàtiques

S'acosta setembre, la qual cosa significa per a moltes persones la tornada a l'oficina després de vacances i d'una llarga temporada de treball en remot. Ja comencem a percebre fa temps una reactivació del retorn a la normalitat, i per això hem volgut aprofitar per rellançar la nostra agenda d'esdeveniments, que podrà seguir-se també en streaming pròximament.

Llegeix més
CINC