Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a comerços, hotels i restaurants

L’Ajuntament de Barcelona ha obert una convocatòria de 12.000.000 d’euros amb la finalitat de reactivar i normalitzar la situació econòmica a causa dels efectes de la COVID-19. Els ajuts es podran presentar del 12 al 30 de juliol (15 dies hàbils).
 

Qui pot beneficiar-se d’aquestes subvencions?


Les persones beneficiàries (físiques o jurídiques) que siguin titulars de l’activitat econòmica dels establiments d’economia local en planta baixa o a peu de carrer a la trama urbana de la ciutat de Barcelona:
 
 • Establiments comercials i serveis en general
 • Establiments de restauració o oci nocturn
 • Establiments d’allotjament turístic

Quins són els requisits per poder-hi accedir?


La persona sol·licitant haurà de complir amb les següents condicions:
 
 • Que el projecte es porti a terme a la ciutat de Barcelona.
 • Que la persona sol·licitant i/o beneficiària es trobi al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com amb la Seguretat Social.
 • Que l’import de la subvenció no superi el cost de l’activitat o projecte presentat a la convocatòria. 
 • Que la persona sol·licitant disposa de facultats de representació de l’empresa. 

Quina quantia té la subvenció?


La quantia atorgada dependrà de les variables de despesa d’inversió/manteniment i la grandària de l’establiment  o el nombre d’habitacions, en cas d’allotjaments turístics.
 
L’import quedarà determinat segons els següents epígrafs:
 
a) Per a establiments comercials i de serveis en general, en planta baixa o peu de carrer:
 
 • Subvenció de 1.000 € per a establiments de 150 metres quadrats que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió major o igual a 2.000 €.
 • Subvenció de 1.500 € per a establiments de més de 150 metres quadrats que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió igual o superior a 3.000  €.
b) Per a establiments de restauració i/o oci nocturn, en planta baixa o a peu de carrer:
 
 • Subvenció de 1.500 euros per a establiments iguals o inferiors a 150 metres quadrats que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió igual o superior a 2.000 euros.
 • Subvenció de 2.250 euros per a establiments iguals o superiors a 150 metres quadrats que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió igual o superior a 3.000 €. 
c) Per a establiments d’allotjament turístic:
 
 • Subvenció de 2.250 € per a la millora d’establiments d’allotjament turístic de fins a 99 places que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió superior o igual a 3.000 €.
 • Subvenció de 3.500 € per a la millora d’establiments d’allotjament turístic entre 100 i 249 places que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió superior o igual a 5.000 euros. 
 • Subvenció de 4.900 € per a la millora d’establiments d’allotjament turístic de 250 o més de places que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió superior o igual a 7.000 euros. 

Quins tipus de despeses es poden subvencionar?


Seran subvencionables totes aquelles despeses que tinguin com a finalitat la reactivació econòmica del local o establiment en termes de competitivitat, salubritat, sostenibilitat, digitalització i accessibilitat.
 
a) Millora d’instal·lacions:
 
 • Condicionament (pintura, mobiliari, maquinària, aparells, espais de treball, etc.).
 • Adquisició i revisió del maquinari per al desenvolupament de l’activitat.
 • Retolació, senyalització i il·luminació.
 
b) Adaptació de les instal·lacions en el context de la Covid-19:
 
 • Mampares protectores, catifes desinfectants, cubells i carros per a les escombraries, productes de neteja i desinfecció.
 • Modificació de sistemes de ventilació i purificadors d’aire. 
 
c) Millores de digitalització.
 
 • Compra de material informàtic (ordinadors, tablets, telèfons, servidors, etc.) excepte programari. 
 • Adquisició de serveis de comunicació digital: pantalla, càmeres, micròfons, etc.
 • Creació o adaptació del web 
 
d) Millores d’accessibilitat a l’establiment
 
 • Accessibilitat a l’establiment (eliminació de graons, creació de rampes, baranes, etc.).
 • Eliminació de barreres arquitectòniques per afavorir l’accés a tots els punts de l’establiment a les persones amb discapacitat visual o de mobilitat.
 • Modificació de l’amplada de les portes, portes corredisses o abatibles.
 • Adaptació d’emprovadors.
 • Adaptació de les altures dels taulells de recepció, informació i pagament.
 • Adaptació o millora de WC.
 • Interruptors a una altura accessible, il·luminació amb detecció de persones.
 
e) Millores en l’eficiència energètica i sostenibilitat 
 
 • Instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic (elements de fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat).
 • Instal·lació de sistemes eficients de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària. 
 • Implementació de sistemes de monitoratge de sistema de consums energètics. 
 • Condicionament o millora per a la recollida adequada, la separació i la gestió dels residus domèstics.
 • Condicionament, millora i optimització de l’eficiència energètica de l’enllumenat i de l’enllumenat de seguretat.
 • Instal·lació d’energies renovables.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 16, 2021

Limitacions als pagaments en efectiu

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions.

Llegeix més
juliol 21, 2021

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha publicat l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial. Aquests ajuts finançats pel Govern d’Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Llegeix més
CINC