Noves línies de finançament per a joves, emprenedors i innovació

El Govern ha vingut posant en marxa des de fa dos mesos fins a sis línies de finançament avalat a les quals podran accedir els autònoms al llarg d´enguany. 
 
Al maig, el Consell de Ministres va aprovar una línia d´avals ICO per als autònoms de qualsevol sector que hagin vist incrementats les seves despeses a causa de la guerra a Ucraïna. A més, també a través de l´ICO, l´Executiu permet als beneficiaris del Kit Digital -a partir de setembre podran accedir els autònoms amb menys de deu empleats.
 
L´última opció de finançament que ha posat en marxa el Govern va ser al costat del paquet de mesures per a l´estalvi energètic. El Consell de Ministres va aprovar de manera complementària tres línies de finançament que es gestionaran a través de Enisa perquè els autònoms i emprenedors puguin obtenir préstecs per a posar en marxa el seu negoci o internacionalitzar-lo.
 
 

Com accedir a les línies de finançament de ENISA


Per a accedir al finançament de ENISA, tota la tramitació es realitza a través del seu web: www.enisa.es. Els projectes han d´estar situats en el territori nacional, podent pertànyer a qualsevol sector, a excepció d´immobiliari o financer. El tipus d´interès s´aplicarà en dos trams. En el primer serà euríbor + 3,75% i en el segon s´aplicarà un interès variable en funció de la rendibilitat financera de l´empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d´acord amb la qualificació de l´operació. Aquestes són les condicions de les tres noves línies:
 
 

1. Línia Enisa per a joves emprenedors


La línia que ha posat en marxa el Govern a través de Enisa per a joves emprenedors va dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per menors de 40 anys per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.
 
Els requisits són:
 
• Ser una pime, conforme a la definició de la Unió Europea.
 
• Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels teus socis o partícips.
 
• Que l´empresa hagi estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 
• Tenir l´activitat principal i el domicili social en el territori nacional.
 
• Que el model de negoci sigui innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 
• La majoria del capital ha d´estar en mans de persones físiques d´edat no superior a 40 anys.
 
• Es finança l´adquisició d´actius fixos i del circulant necessari per a l´activitat.
 
• Els socis hauran d´aportar, via capital o a través de fons propis, almenys un 50% del préstec.
 
• Hauran de demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 
• Han de tenir els comptes de l´últim exercici tancat dipositades en el Registre Mercantil o en un altre registre públic que procedeixi.
 
• Queden exclosos els sectors immobiliari i financer 
 
L´import mínim d´aquesta línia seran 25.000 euros i el màxim 75.000 euros. El termini de venciment al qual podran optar seran set anys i la manca màxima serà de cinc. 
 
 

2. Línia Enisa per a emprenedors


La línia que ha posat en marxa el Govern a través de Enisa per a emprenedors va dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d´edat.
 
Els requisits són:
 
• Ser una pime, conforme a la definició de la Unió Europea.
 
• Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels teus socis o partícips.
 
• Que l´empresa hagi estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 
• Tenir l´activitat principal i el domicili social en el territori nacional.
 
• Que el model de negoci sigui innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 
• Es cofinancen les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 
• Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 
• S´ha de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la teva gestió.
 
• Cal demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 
• Els comptes de l´últim exercici tancat hauran d´estar dipositades en el Registre Mercantil o en un altre registre públic que procedeixi.
 
• Queden exclosos els sectors immobiliari i financer 
 
L´import mínim a sol·licitar és de 25.000 euros i el màxim de 300.000 euros. En aquest cas, el venciment del préstec pot ser de fins a set anys i la seva manca màxima de cinc anys.
 
 

3. Línia Enisa per a negocis consolidats


La línia creixement, que ha posat en marxa el Govern a través de Enisa, va dirigida a donar suport als projectes basats en un model de negoci viable i rendible, que estiguin buscant una millora competitiva o un canvi de model del seu sistema productiu, o que vulguin ampliar la seva capacitat productiva adquirint nova tecnologia, augmentant la seva gamma de productes/serveis o diversificant mercats. És a dir, els beneficiaris seran emprenedors que estiguin contemplant per a les seves pimes millores competitives, un projecte de consolidació, creixement o internacionalització.
 
Els requisits són:
 
• Ser una pime, conforme a la definició de la Unió Europea.
 
• Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels teus socis o partícips.
 
• Tenir l´activitat principal i el domicili social en el territori nacional.
 
• Que el teu model de negoci sigui innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 
• Es cofinancen les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 
• Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 
• S´ha de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la teva gestió.
 
• Cal  demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del teu projecte empresarial.
 
• Els comptes de l´últim exercici tancat hauran d´estar dipositades en el Registre Mercantil o en un altre registre públic que procedeixi.
 
• Per a préstecs aprovats per import superior als 300 000 € s´haurà de tenir auditats externament els estats financers de l´últim exercici tancat.
 
• Queden exclosos els sectors immobiliari i financer.
 
L´import mínim a sol·licitar és de 25.000 euros i el màxim de 1,5 milions d´euros. En aquest cas, el venciment del préstec pot ser de fins a set anys i la seva manca màxima de cinc anys.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC