Noves línies d’ajuts del SOC destinades a les empreses per a la contractació de joves

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha impulsat quatre noves línies d’ajut destinades a les empreses que us detallem a continuació.
 

Programa de foment a la contractació de persones joves


 
Fomentar la contractació en pràctiques, durant any, de joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
 
Persones destinatàries
Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 que estiguin inscrites al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO), el dia anterior a la data de contractació i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 
 
Entitats o persones beneficiàries
Les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives de treball associat i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
 
Inici i terminis de les accions
Contractes d’un any, subscrits un mes abans de l’entrada en vigor de la resolució de la convocatòria i el 28 de febrer de 2022. 
 

Programa de FPO-Dual


 
L’objectiu d’aquest programa és poder qualificar a persones joves a través del contracte de formació i aprenentatge.
A través d’aquest programa, aquestes persones rebran acompanyament i una formació de Certificat de Professionalitat, al mateix temps que estan contractades per una empresa a través d’un contracte de formació i aprenentatge que subvenciona el SOC. 
 
Persones destinatàries
Podran ser destinatàries d’aquest programa les persones joves majors de 16 fins a 29 anys, preferentment sense qualificació professional, i que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1 i/o 2 i/o 3.
Totes aquestes persones han d’estar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 
Inici i terminis de les accions
Des de l’endemà de la publicació-o de la Resolució al DOGC i fins al 30 de novembre (està pendent de concretar).
 

Programa forma i insereix 2021


 
Què és?
És un programa del conjunt de les polítiques actives d’ocupació (PAO), que inclou el compromís de contractació per part de l’entitat sol·licitant.
Subvenciona la formació professional per l’ocupació (FPO) que busca professionalitzar l’alumnat participant per tal que se’l pugui capacitar per ser contractat per les empreses compromeses (alumnes DONO) o millorar/consolidar a les persones treballadores en actiu.
 
Entitats que hi participen
 • Empreses de tots els sectors econòmics amb establiment operatiu a Catalunya
 • Associacions, gremis o agrupacions empresarials
 • Entitats de formació amb establiment operatiu a Catalunya Inscrites al Registres de Centres i Entitats del SOC
La participació d’alumnes treballadors/res en actiu no pot superar el 30% del total.
 
Inici i terminis de les accions
Termini:
 • Des de l’endemà de la publicació al DOGC (15 dies).
Inici de les accions: 
 • Abans del 31 de desembre 2021(Cal presentar Certificat Inici)
Execució: 
 • Fins al 31 d’octubre del 2022
Justificació: 
 • de l’1 al 30 de desembre 2022
Contractació:
Segons qui sol·liciti el programa:
– Empresa:
 • La contractació l’haurà de fer l’empresa mateixa
 • Contractar al 40% dels alumnes que hagin finalitzat la formació*

– Associació o gremi:

 • La contractació s’haurà de fer en empreses associades o agremiades.
 • Contractar al 40% dels alumnes que hagin finalitzat la formació*

– Entitat de formació:

 • La contractació s’haurà de fer a les empreses compromeses.
 • Contractar al 60% dels alumnes que hagin finalitzat la formació*

*S’entén que han finalitzat si han assistit com a mínim el 75% de la formació o itinerari formatiu programat.

Els contractes han de tenir una durada mínima de:

 • 6 mesos amb jornada a temps complert
 • 9 mesos a temps parcial
 • En cas de contractes de Formació i Aprenentatge, mínim 12 mesos a temps complert.

La contractació s’ha de formalitzar durant els sis mesos següents d’acabar la formació. Excepcions: Estacionalitat i altres habilitacions professionals requerides per a la inserció.

Concessió:

 • El procediment de concessió és directe. Els projectes presentats no competeixen contra cap altra sol·licitud.
 • Les propostes es valoren per ordre d’entrada
 • Límit d’atorgament a 3 itineraris formatius. 
Formació prèvia (optativa):
Aproximació a l’entorn laboral (10 hores).
Objectius:
 • Establir un contacte empresa-participant previ a la formació, que permeti la preselecció d’alumnes i perfili el compromís per part de l’alumne a formar-se i a treballar al sector/entitat.
 • Conèixer en profunditat les característiques rellevants per a la inserció laboral en un sector professional concret. 
Continguts:

– Coneixement del sector professional concret: 

 • Característiques, conveni laboral, possibles itineraris professionals dins del sector..

– Coneixement de les empreses:

 • Visita a l’empresa, desenvolupament de tallers pràctics, converses entre participants i empreses interessades a participar en al formació optativa.
– Revisió del perfil professional
 • Adaptació o millora del CV, altres accions de cerca de feina adaptades al sector, revisió de les motivacions a treballar al sector productiu.
– Accions subvencionables
 • El 25% de la formació pot ser NO conduent a Certificats de professionalitat.
 • Es subvenciona l’FPO que permeti contractar. 
 • No es subvenciona la contractació ni es tracta de cap bonificació.
 • Es subvencionaran certificats de professionalitat i itineraris mixtos.

Per a més informació: qualificacio.soc@gencat.cat

Programa + Talent Cat


Objectiu:
La concessió de subvencions destinades a formació professional per a l’ocupació en especialitats d’alt nivell en l’àmbit digital, d’economia verda i d’atenció a les persones, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades. 
 
Persones destinatàries:
Totes aquelles persones que vulguin orientar-se professionalment, o millorar la seva capacitació, en tres sectors generadors d’ocupació. Prioritàriament persones treballadores demandants d’ocupació no ocupades (DONO). S’inclouen les persones en situació d’ERTO.
 
Els alumnes participants han d’estar inscrits a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
Les persones destinatàries han de complir els requisits d’accés establerts als programes formatius de cadascuna de les especialitats. 
 
Entitats beneficiàries:
Entitats amb establiment operatiu a Catalunya que, a la data de publicació de la convocatòria, estiguin inscrites o acreditades al Registre de Centres i Entitats de formació en l’especialitat que correspongui.
 
Sol·licitud:
El termini de sol·licituds pròximament.
 
Inici i normativa
Inici el 2022.
 
Contacte:
Si ets una entitat: qualificacio.soc@gencat.cat 
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 2, 2021

Entrevista a Ebantic

Fa uns anys, explicava el que fèiem: desenvolupar software a mida per cobrir les necessitats dels nostres clients. Ara, m’agrada explicar que Ebantic és un projecte de vida, on un grup de persones ens dediquem a entendre els negocis dels nostres clients i aportar-hi aquell toc tecnològic que faci millorar els seus processos de treball, guanyant en eficiència i, per tant, rendibilitat.
Llegeix més
CINC