Nova pròrroga i ampliació dels ajuts al comerç de venda al detall

La Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC una nova pròrroga d'ajuts al comerç al detall, davant els efectes causats pel tancament decretat per la resolució SLT/1/202, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, la SLT/133/2021, de 22 de gener, la SLT/275/2021, de 5 de febrer, i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.
 

A qui estan adreçats aquests ajuts?


Poden sol·licitar-los pimes i autònoms que tinguin comerços de venda no essencials a Catalunya inferiors a 400m2 i que hagin estat obligats a tancar per la resolució SLT/1/202, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener i la SLT/275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.
 
Queden exclosos, per tant, els fabricants i majoristes que no realitzin vendes. En el cas dels establiments o locals ubicats en un centre o recinte comercial, només es consideraran aquells que no venguin productes essencials ni tinguin accés directe des del carrer.
 

Quins requisits cal presentar?


Ser una persona autònoma (estar donada d'alta en el règim d'autònoms) o una pime.
 • Tenir l'establiment operatiu a Catalunya.
 • Acreditar, mitjançant una declaració responsable, que van haver de suspendre la seva activitat en base a les resolucions SLT/1/2021 i SLT/67/2021.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts en la normativa en matèria de política lingüística.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen en les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • No estar en situació de crisi, és a dir, en concurs de creditors.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries, cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.
 • En cas que la realització de l'activitat s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, cal complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Quina quantia tenen?


 • Establiments de comerç al per menor de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats: aportació única de 5.000€ per establiment.
 • Establiments o locals comercials que es troben dins dels centres, galeries o recintes comercials: aportació única de 7.000€ per establiment.
Els ajuts s'atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.
 

Quan es poden sol·licitar els ajuts?


El termini de sol·licitud està obert des de les 9h del  10 de març fins les 14h del 17 de març. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 10, 2021

El nou reglament d’auditoria de comptes preveu multes per a les empreses que no presentin els comptes anuals

Aquest any, les empreses que hagin de presentar els seus comptes anuals han d'estar atentes a les novetats del reglament de la Llei d'auditoria de comptes (RD 2/2021, de 12 de gener). La nova norma, en vigor des de l'1 de febrer, estableix una sèrie de mesures per potenciar i agilitzar el procediment sancionador contra les companyies que no dipositin els seus comptes anuals.

Llegeix més
CINC