Nova pròrroga dels ERTO fins el 31 de maig

Amb l’objectiu de protegir les persones treballadores i les empreses per l’agreujament de la crisi sanitària derivada de la situació de pandèmia actual, s’ha aprovat el Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. 
 
La nova norma incorpora els següents punts clau:
 
  • Pròrroga  dels  ERTOs   vigents basats en causes relaciones amb la COVID-19,  des de l’1 de febrer fins el 31 de maig.
  • Extensió de la prestació de cessament d’activitat per als autònoms.
  • Compromís de manteniment de l’empleat durant 6 mesos més: això implica que qui actualment es beneficiï de les exoneracions, un cop complert el període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació es compromet a mantenir la plantilla 6 mesos més (en alguns casos, pot arribar fins l’1 de desembre).
  • S’incorporen  nous sectors d’ activitats als 42 contemplats i protegits el mes de  setembre: càmpings i aparcaments de caravanes, els llocs de lloguer de mitjans de navegació i les activitats de manteniment físic.
  • Es mantenen les  exoneracions en quotes a la Seguretat Social. 
A continuació, detallem els punts més destacats Reial Decret-Llei 2/2021.
 

Pròrroga dels ERTO per força major fins el 31 de maig


Queden prorrogats fins el 31 de maig de forma automàtica tots els ERTOs vigents de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en causa de força major relacionada amb la COVID-19 per l’impediment de l’activitat  motivat per les  mesures de contenció sanitària i de noves restriccions, així com la limitació del desenvolupament normal de l’activitat derivat de la presa de decisions i mesures que pugui adoptar el Govern fins aquesta data. 
 

Bonificacions


Fins els 31 de maig, es mantenen les mateixes exoneracions que s'aplicaven fins el 31 de gener:
 
 

ERTO per causes econòmiques, tècniques,  organitzatives i de producció associades  a la COVID-19


Quan l’ERTO per causes ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes serà amb efectes retroactius a la data de finalització  de l’anterior.
 
Empreses amb  elevada taxa de cobertura por ERTO i reduïda taxa d’activitat
Aquests expedients es prorroguen fins el 31 de maig. El Reial Decret-Llei 2/2021 incrementa en tres els sectors protegits:
  • Càmpings  i aparcaments de caravanes
  • Llocs de lloguer de mitjans de navegació
  • Activitats de manteniment físic
I també inclou les empreses relacionades al llistat que entre l’abril i desembre del 2020 no haguessin recuperat un 70% de la seva activitat i no tinguin més d’un 15% de treballadors en ERTO.
 

Empreses dependents o integrants de la cadena de valor


Es mantenen les exoneracions i la pròrroga automàtica dels ERTO per aquelles empreses l’activitat de les quals depengui, en la seva majoria i de forma indirecta, de les empreses incloses en la relació d’activitats del CNAE o que formin part de la seva cadena de valor(*), entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per força major a un altre per causes ETOP (Econòmic, Tecnològic, Organitzatiu i Productiu).
 
(*) s’entén per  empreses integrants de la cadena de valor aquelles en les quals la seva facturació s’hagi generat durant el 2019, almenys, en un 50%, en operacions fetes de forma directa amb les empreses incloses en la relació dels CNAE, així com les empreses l’activitat de les quals depenguin indirectament de les primeres.
 

Empreses exonerades entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021


Queden exemptes del pagament de la cotització empresarial a la Seguretat Social i als conceptes de recaptació conjunta, entre l'1 de febrer i el 31 de maig de 2021:
 
a) Empreses en les quals l'ERTO actual es prorroga automàticament, segons l’article  22 del Real Decret-Llei 8/2020, i que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i un ritme reduït de recuperació d'activitat inclosa en els CNAE previstos.
 b)  Empreses amb ERTO que transiten des d'un ERTO de força major  a un ETOP entre l'1 de febrer i el 31 de maig de 2021.
c) Empreses  que des  d’un ERTO per força major transitin a un  ETOP, i l'activitat de la qual està classificada en un dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) previstes en l'Annex en el moment de la seva entrada en vigor.
d) Empreses en les quals l'ERTO s'estengui automàticament per força major, el negoci de les quals depèn, indirectament i en la seva major part, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formen part de la cadena de valor d'aquests punts.
 
S'hi afegeixen empreses que, al haver estat qualificades com a dependents o membres de la cadena de valor, transiten des d'un ERTO per força major a un per causes ETOP.
 

Compromís  de salvaguarda de l’ocupació


Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, és a dir que les empreses que s’acullin als ajuts i exoneracions hauran de mantenir la plantilla un nou període de 6 mesos de durada.
 
Si l’empresa ha estat afectada pel compromís de manteniment, l’inici del nou període començarà un cop finalitzi el  primer.
 

Protecció dels contractes temporals i pròrroga de la "prohibició" d’acomiadar


Es prorroga l’article 2 del Reial Decret-Llei 9/2020 i, per tant, fins el 31 de maig de 2021, no s’entendran com a causes justificades ni l’extinció del contracte de treball, ni l’acomiadament per causes de força major, ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les que s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada (articles 22 i 23 del Reial Decret-Llei 8/2020). 
 
També es prorroga la suspensió del contractes temporals per ERTO i, per tant, el seu còmput queda interromput (article 5 Reial Decret-llei 9/2020).
 

Mecanismes de protecció de la prestació per atur


Es prorroguen fins al 31 de maig les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (art. 8 del Reial Decret-Llei 30/2020,  l’anomenat “comptador a zero”, a través del qual segueix percebent el 70%.
 

Protecció dels  treballadors  fixes discontinus


Es mantenen les mesures de protecció dels treballadors fixes discontinus en les empreses que durant l’activitat hagin estat afectades per un ERTO provocat per les conseqüències de la pandèmia COVID-19. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 26, 2021

Oficina virtual: la solució per impulsar al màxim el teu negoci aquest 2021 amb una inversió mínima

A causa de la pandèmia, per tal d'evitar desplaçaments i mantenir l'activitat moltes empreses s'han vist forçades a interrompre la seva presència a les oficines habituals i implantar el teletreball. Per aquest motiu, moltes companyies han decidit apostar per les oficines flexibles, ja que els permeten adaptar-se a les seves necessitats en temps real en funció de l'espai i nombre de persones.

Llegeix més
CINC