Nova pròrroga dels ERTO fins el 31 de gener i mesures socials en defensa de l’ocupació del Reial Decret-llei 30/2020

S'ha aprovat el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, publicat al BOE aquest dimecres 30 de setembre. El text contempla l'adopció de noves mesures davant la crisi sanitària amb l'objectiu de salvaguardar l'ocupació i esmorteir els efectes socioeconòmics provocats per la pandèmia.
 
D'entre les novetats incorporades en aquest Reial decret, destaquem:
 

Expedients de força major vigents (article 22 Reial Decret-Llei 8/2020):


prórroga erte hasta enero

 

 
1. ERTO d'impediment d'activitat
 
A partir del 1 d'octubre, queden exonerades el 100% de les quotes a la seguretat social durant el període de tancament fins al 31/01/21 per a empreses amb menys de 50 treballadors o assimilades a les mateixes en situació d'alta davant la Seguretat social a 2020.02.29, així com el 90% d'exoneració de les quotes en empreses amb 50 treballadors o més durant el període de tancament fins al 31/1/21 mentres durin les noves mesures d'impediment.
 
2. ERTO de nova creació per limitació de caiguda de l'activitat
 
També des de l'1 d'octubre, poden acollir-se a aquesta modalitat d’ERTO aquelles empreses que han vist afectat el desenvolupament normal de la seva activitat a conseqüència de decisions preses o mesures adpotades preses pel govern.
 
En empreses amb menys de 50 treballadors, s'aplicaran les següents exoneracions a les quotes a la seguretat social: del 100% (octubre), 90% (novembre), 85% (desembre) i 80% (gener). En empreses amb 50 o més treballadors, les exoneracions aplicades seran de el 90% (octubre), 80% (novembre), 75% (desembre) i 70% (gener).
 
3. Pròrroga per a empreses afectades per ERTO amb una taxa reduïda de recuperació d'activitat.
 • Queden prorrogats els expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (art. 22 RDL 08/2020) fins el 31 de gener de 2021.
 • Aplicable a les empreses que tinguin un expedient de ERTE i ETOPS (expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de Producció).
 • Només podran beneficiar-se de les noves exoneracions les empreses afectades per ERTO en els següents casos:

a) Quan l'activitat es classifiqui en els codis d'activitats econòmiques CNAE-09 detallats en aquest llistat.

b) Quan les empreses siguin integrants de la cadena de valor o bé dependents indirectament de les empreses, l'activitat real de la qual depengui indirectament d'elles.
 
Com acreditar que l'empresa forma part de la cadena de valor?
 
Aquestes empreses hauran de presentar davant l'autoritat laboral entre el 5 i el 19 d'octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la cadena de valor d'una altra empresa. S'entén que són integrants de la cadena de valor aquelles empreses la facturació durant el 2019 s'hagi generat, al menys, en un 50% a través d'operacions directes amb empreses especialment afectades per la pandèmia, així com aquelles empreses l'activitat real depengui indirectament d'elles.
 
Les exoneracions del pagament de les quotes a la Seguretat Social d'aquestes empreses quedarien de la següent manera:
 • Menys de 50 treballadors (octubre, novembre, desembre i gener): 85%
 • Més de 50 treballadors (octubre, novembre desembre i gener): 75%

 

Contractes temporals


També es prorroga fins el 31 de gener de 2021 la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals mentre els treballadors estiguin afectats per l'ERTO.
 

Salvaguarda l'ocupació


Les empreses que rebin exoneracions en les quotes de la Seguretat Social es comprometen a mantenir l'ocupació dels seus treballadors durant un nou període de 6 mesos (RD 08/2020, de 17 de març). No obstant això, si l'empresa ja estigués afectada per un compromís de manteniment d'ocupació, l'inici del nou període previst es produirà quan el primer hagi acabat.
 

Novetats en matèria de prestació d'atur


 
 • Es seguiran aplicant les mesures de protecció per fer front a la desocupació a aquells treballadors afectats per ERTO regulats en els articles 22-23 del Reial decret-llei 08/2020 (ERTOS per força major) fins al 31/01/2021.
 • Quantia: es manté el comptador a zero i els treballadors afectats per un ERTO se'ls mantindrà la quantia de la prestació per desocupació en el 70% de la base reguladora fins al 31/01/21.
 • Es reconeix una prestació extraordinària pels contractes fixos discontinus que s'hagin vist afectat per un ERTO.
 • Compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial.

Què no es permet durant la vigència dels expedients de força major i ETOP (ERTO) de productivitat?


 • Prohibició d'hores extres
 • Noves externalitzacions de l'activitat
 • Prohibició de noves contractacions (siguin directes o indirectes) durant l’ERTO, llevat que, per motius de formació, capacitació o altres raons objectives, no puguin desenvolupar les funcions encomanades.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC