Nova pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer

El Govern ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 29 de setembre,  de mesures urgents per a la  protecció  de l'ocupació, la reactivació econòmica i la millora del mercat de treball. L’acord al que ha arribat el Govern, patronal i Sindicats és establir com a data final d’aplicació dels Expedients de Regulació d’Ocupació-ERTO el pròxim 28 de febrer 2022.
 
 L'acord incorpora els següents punts clau:
 
 • Pròrroga dels ERTO vigents basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 31 de octubre.
 • ERTOs motivats per impediment per limitació de l’activitat.
 • Vinculació dels ERTOs a la formació.
 • Exoneracions de quotes de Seguretat Social.
 • Es mantenen les mesures de compromís de manteniment de l'empleat relacionat amb les extincions, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda de l'ocupació i la prohibició d'hores extraordinàries.
A continuació, detallem als punts més destacats Reial Decret-Llei 18/2021.
 

Pròrroga dels ERTOs vigents basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins el 31 de octubre


El pacte suposa prorrogar fins el 31 d’octubre els Ertos vinculats amb la Covid-19 vigents en data 30 de setembre de 2021, per tal que les empreses disposin de més temps per preparar les sol·licituds dels nous expedients de suspensió temporal d’ocupació, els quals  a partir de l’1 de novembre hauran d’anar vinculats a la formació dels treballadors. 
 
Serà competència de l’empresa sol·licitar els nous ERTOs vinculats a la formació dels treballadors, per bé que els  Expedients de Regulació d’Ocupació  actuals vinculats a la Covid-19 es prorrogaran automàticament. 
 
El mecanisme per tal de demanar l’extensió de l’Expedient de Regulació  és:
 
 • Presentar una sol·licitud de pròrroga entre l’ i el 15 d’octubre 2021 amb una relació de les hores o dies de treball suspesos  o reduïts durant els mesos de juliol. Agost i setembre del 2021, de cadascuna de les persones treballadores i centres de treball.
 • En els ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció caldrà adjuntar, a més, l’informe dels representants dels treballadors.
 • En el termini de 10 dies hàbils de la presentació de la sol·licitud de pròrroga l’autoritat laboral haurà de dictar resolució  aprovant l’extensió fins el 28 de febrer 2022, previ compliment de la documentació exigida.

 

ERTOs motivats per impediment o per limitació de l’activitat


Les empreses afectades per noves restriccions vinculades al Covid-19 podran sol·licitar un expedient de regulació temporal d’ocupació per impediment o limitació de l’activitat entre l’1 de novembre 2021 i el 28 de febrer 2022.

Aquestes empreses se’ls hi aplicarà els percentatges d’exempció de cotització en la Seguretat Social segons sigui  el número de persones treballadores d’alta.
 
Per motius sanitaris dictats per l’autoritat competent, les empreses podran transitar d’un ERTO de situació d’impediment a un ERTO de limitació o viceversa i, per tant, sense necessitar de tramitar de un nou expedient.
 

Vinculació dels ERTO a la formació


Es planteja com alternativa als acomiadaments el potenciar la formació dels treballadors, per la qual cosa les empreses hauran de presentar un pla de formació per tal d’obtenir beneficis en les exoneracions, de les persones afectades per l’ERTO entre l’1 de novembre del 2021 i el 28 de febrer del 2022.
 
Les accions formatives tenen com a objectiu la millora de l’ocupabilitat i fan referència a l’obtenció de competències, digitals, les pròpies de l’empresa, i les que permetin la requalificació a les persones treballadores, encara que no tinguin relació directa amb l’activitat de l’empresa.
 
El termini per a la prestació efectiva de la formació finalitzarà el 30 de juny del 2022.
 

Número mínim d’hores de formació


Les empreses que tenen contractats entre 10 i 49 treballadors hauran de dedicar un mínim de 30 hores a accions formatives.
 
Per a les de 50 o més treballadors el mínim d’hores destinades a accions formatives s’ampliaran a 40 hores.
 
La Tresoreria General de la Seguretat Social i el SEPE (INEM) implantaran procediments automatitzats per tal de verificar les dades relatives a les accions formatives.
 
Crèdits formatius
 
Apart de les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social, les empreses que formen a persones afectades pels ERTOS tindran dret a un increment del crèdit per al finançament de la formació  programada.
 
 • D'1 a 9 treballadors: 425€ per persona
 • De 10 a 49 treballadors: 400€ per persona
 • De 50 o més persones: 320€ per persona
 

Com queden regulades les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social?


 
 
Exoneracions d’ERTO de limitació de caiguda de l’activitat
 
L’ERTO de limitació afecta les empreses que veuen limitat el desenvolupament normal de l’activitat. Les exoneracions queden de la següent manera:
 
Per a microempreses- empreses en menys  de 10 empleats en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020, els percentatges d’exoneració de l’aportació empresarial meritada els mesos de novembre i desembre 2021 i gener i febrer de 2022 seran:
 
 • exoneracions del 50%  en el supòsit que l’empresa no apliqui accions formatives i 
 • exoneracions del  80% si s’aplica la  formació.
Per empreses de 10 o més empleats en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020, els percentatges d’exoneració de l’aportació empresarial meritada els mesos de novembre i desembre 2021 i gener i febrer de 2022 seran:
 
 • exoneracions del 40%  en el supòsit que l’empresa no apliqui accions formatives i 
 • exoneracions del 80% si s’aplica la  formació.
 
Exoneracions d’ERTO d’impediment d’activitat
 
L’ERTO d’impediment afecta les empreses que hagin hagut de suspendre la seva activitat per les mesures restrictives de contenció de la pandèmia. Les exoneracions seran d’aplicació a partir del mes de novembre 2021, durant el període de tancament i fins el 28 de febrer de 2022.
 
I queden de la següent manera:
 
 • En empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100%.
 • Empreses de més de 50 treballadors: 100% d’exoneració.
Exoneracions d’ERTO segons CNAE-Codi d’activitats o integrants de la cadena de valor
 
Podran beneficiar-se de les exoneracions previstes en els ERTOs per limitació les empreses que han estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, i que transitin des d’un expedient de regulació temporal per causes de força major en el període entre l’1 d’octubre 2021 i el 28 de febrer de 2022, i les empreses que transitin  d’un ERTO de força major a un ETOP expedient per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o de producció.
 
Per a microempreses- empreses en menys  de 10 empleats:
 
 • exoneracions del 50%  en el supòsit que l’empresa no apliqui accions formatives i 
 • exoneracions del  80% si s’aplica la  formació.
Per a empreses de 10 o més empleats:
 
exoneracions del 40%  en el supòsit que l’empresa no apliqui accions formatives i 
exoneracions del 80% si s’aplica la  formació.
 
Les  exempcions  s’aplicaran  per part de la TGSS als treballadors que tinguin les activitats suspeses entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer del 2022, prèvia comunicació de les persones treballadores que tinguin accions formatives. 
 

Quins altres aspectes contempla la normativa?


 
Compromís de salvaguarda de l'ocupació  
 
Es manté el compromís de manteniment de l'ocupació, és a dir que les empreses que s'acullin als ajuts i exoneracions hauran de mantenir la plantilla un nou període de 6 mesos de durada. Si l'empresa ha estat afectada pel compromís de manteniment, l'inici del nou període començarà una vegada finalitzi el primer.
 
Protecció dels contractes temporals i pròrroga de la "prohibició" d'acomiadament
 
Les empreses que rebin exoneracions  en les quotes de la Seguretat Social, quedaran compromeses a un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació.
 
Es prorroga l'article 5 del Reial Decret-Llei 30/2020 de 29 de setembre en relació als períodes anteriors; no s'entendran com a causes justificades ni l'extinció del contracte de treball, ni l'acomiadament per causes de força major, ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada (articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020).
 
 Mecanismes de protecció de la prestació per desocupació
 
Es prorroguen fins al 28 de febrer 2022 les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (art. 8 del Reial Decret-Llei 30/2020, l'anomenat "comptador a zero", a través del qual continua percebent el 70%).
 
Treballadors fixos discontinus
 
Podran accedir a la prestació extraordinària, els treballadors/es amb contracte fix discontinu i amb contracte a temps parcial que, havent realitzat  treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes que hagin estat incloses en el període d’activitat del 2021 per un expedient de regulació d’ocupació basats en força major, quan deixin d’estar incloses en l’ERTO.
 
S’exigeix  la presentació per part de l’empresa d’una sol·licitud  col·lectiva de prestacions extraordinàries que inclourà a totes les persones amb contracte fixe discontinu que deixin d’estar afectades per l’ERTO.
 
També podran accedir a aquesta prestació extraordinària les persones treballadores amb contracte fix-discontinu o contracte indefinit a temps parcial, que esgotin la prestació  abans del 28 de febrer del 2022. La durada anirà des del dia següent a la finalització de la campanya o esgotament de la prestació contributiva.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 16, 2021

S’amplia el termini de les ajudes a pimes i autònoms fins al 30 de setembre

El Govern ha ampliat el termini dels ajuts a pimes i autònoms fins al 30 de setembre a través d'una modificació del Reial decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial. D'aquesta manera, els ajuts, que finalitzaven el 31 de maig, queden prorrogats 4 mesos més i, per tant, es podran cobrir totes les despeses i deutes que s'hagin produït fins a l'últim dia de setembre.

Llegeix més
setembre 29, 2021

Entrevista a Proapi

A Proapi ens dediquem a la venda i gestió d’immobles. Venem o lloguem immobles de particulars o empreses i ajudem els clients en la compra o lloguer de la seva nova llar, local, etc., sempre vetllant pels seus interessos i per ajudar-los a aconseguir el que millor s’ajusti a les seves necessitats.

Llegeix més
CINC