Nova pròrroga de la prestació per cessament d’activitat dels autònoms

A partir del 1 de febrer, les persones treballadores autònomes podran accedir a quatre tipus de prestació per cessament d'activitat, regulades a través del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l' ocupació.
 

Prestació extraordinària per suspensió temporal de l'activitat


Els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent, com a mesura de contenció de la pandèmia, tindran dret a una nova prestació extraordinària.
 
Requisits:
 
 • Estar afiliat al Règim especial d'autònoms abans de l'1 de gener de 2021. 
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
Quantia:
 
La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui, s'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre de família nombrosa.
 
Exoneracions:
 
El treballador autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura o fins el 31 de maig de 2021.
 
Reconeixement:
 
El reconeixement de la prestació s'ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a la resolució de tancament d'activitat, en el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini. El dret a la presentació s'iniciarà el dia de la sol·licitud.
 
La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos, fins l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior.

Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi


A partir de l'1 de febrer els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 
Requisits:
 
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
 • Per realitzar el càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos en el primer semestre del 2021.
Quantia:
 
La quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima que correspongui en funció de l'activitat i es podrà sol·licitar de l'1 al 21 de febrer. 
 
Reconeixement:
 
La prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació haurà d'ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions.
 
La mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se sense desenvolupar cap activitat.
 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms de temporada


Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el règim d'autònoms. Durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cadascun dels anys.
 
Requisits:
 
 • Aquesta prestació requerirà haver cotitzat entre els mesos de gener i juny de 2018 i 2019 un mínim de quatre mesos i un màxim 6 a cada un dels anys.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 • No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent a més de 60 dies durant el primer semestre del l'any 2021.
 • Incompatible amb el treball per compte aliè.
Quantia:
 
La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes.
 
Exoneracions:
 
Durant la percepció de la prestació no existirà l'obligació de cotitzar. 
 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors que no puguin tenir dret a la prestació ordinària


Els treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 de la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, podran accedir a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, a la prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària prevista en aquest article.
 
Requisits:
 
 • Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el primer semestre del 2020 i superiors a 6.650 euros.nir dret a la prestació de cessament d'activitat.
 • No tenir dret a la prestació per cessament d'activitat.
 • Acreditar en el primer semestre del al 2021 uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.
Quantia:
 
La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització.
 
Exoneracions:
 
Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l'alta en el règim, quedant el treballador exonerat de l'obligació de cotitzar (aquest període s'entendrà com a cotitzat).
 
Reconeixement:
 
 • La prestació podrà començar a devenengarse amb efectes de l'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes seran a partir del primer dia del mes següent a el de la prestació de la sol·licitud sense que la seva durada pugui excedir de l'31 de maig.
 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució de treball per compte d'altri.
 • Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació han de cotitzar per cessament d'activitat a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació.
 • La gestió de la prestació correspon a les mútues de la Seguretat Social
 • Per poder iniciar el tràmit s'haurà d'aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben.
 • És incompatible amb el treball per compte aliè.

Veure quadre-resum explicatiu

 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 28, 2021

Nova pròrroga dels ERTO fins el 31 de maig

Amb l’objectiu de protegir a les persones treballadores i les empreses, el Govern espanyol  ha acordat  un nou acord amb els agents socials per prorrogar els ERTOs fins el 31 de maig, així com la prestació de cessament d’activitat dels autònoms.

Llegeix més
CINC