Nova convocatòria extraordinària d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i autònoms

La Generalitat de Catalunya ha publicat a través del DOCG una nova convocatòria d'ajuts que tenen com a finalitat contribuir a manteniment de l'ocupació de microempreses i autònoms l'activitat dels quals s'ha vist suspesa per la crisi del COVID-19.
 
Qui pot beneficiar-se d'aquests ajuts?
 
 • Microempreses constituïdes legalment i persones treballadores autònomes donades d'alta en el RETA o a una mutualitat de col·legi professional com a sistema alternatiu, amb establiment operatiu a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores.
 • Aquestes microempreses i autònoms hauran de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per reinici d'activitat.
 • La seva activitat haurà d'haver estat suspesa per la declaració d'estat d'alarma.
En quins supòsits es considera la suspensió d'activitat?
 
 • Tots aquells establiments indicats a l'article 10 i l'annex del Reial Decret 463/2020 i qualsevol altra normativa que li afecti.
 • Com a conseqüència d'haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, segons la normativa vigent, hagi estat suspesa, en comparació del mateix any anterior, a conseqüència dels efectes de COVID-19.
 • En cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any, la comparació s'ha de fer fent la mitjana dels resultats des de l'alta al RETA o inscripció.
Quins són els requisits per a sol·licitar aquests ajuts?
 
 • Ser treballador autònom o microempresa que contracti fins a 10 persones amb un volum de negoci anual o balanç general actual que no superi els 2 milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. Queden incloses les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors. S'exclouen les persones membres d'administració de societats, sòcies de cooperatives o societats laborals i treballadors autònoms col·laboradors.
 • Estar en situació d'alta en el RETA o en una mutualitat de col·legi professional com a sistema alternatiu (en el cas de les persones autònomes) i estar legalment constituïdes en el cas de les microempreses, abans de el 14 de març de 2020.
 • Tenir domicili fiscal i, si fos el cas, tenir el centre de treball de la persona treballadora autònoma o microempresa situat en un municipi de Catalunya.
 • Haver suspès l'activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació de Reial Decret 463/2020 de 14 de març, o bé haver patit una reducció dràstica i involuntària de l'activitat en un 75% com a conseqüència en comparació amb el període de l'any anterior.
Quina quantia té l'ajut?
 
L'import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369 euros per persona treballadora fins a un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es).
 
És compatible amb altres ajuts?
 
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedida amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o entitats públiques o privades, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, Unió Europea o organismes, incloses les reduccions dels costos de la Seguretat social.
 
Quines despeses són subvencionables?
 
 • Els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de microempreses i autònoms, fins a un màxim de tres, durant un període de 6 mesos des del reinici de l'activitat.
 • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores contractades a les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.
En quins supòsits es considerarà a les persones treballadores com a plantilla?
 
 • Es comptabilitzaran a les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i l'hagin mantingut durant el període de suspensió de l'activitat empresarial provocada per l'estat d'alarma. Així mateix, ha d'existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l'entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior a l'50%.
 • Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, s'han de considerar plantilla a efectes de compliment de l'objecte de la subvenció.
 • Els supòsits en què la relació contractual s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa de treballador i per la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració de el temps convingut o realització de l'obra o servei objecte de el contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l'objecte de la subvenció.
 • Les entitats beneficiàries hauran d'identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar l'estat d'alarma, i acreditar la seva permanència un cop esgotat el termini de dotze mesos, d'acord amb les condicions previstes en l'apartat anterior.
Quin és el termini de presentació d'aquests ajuts?
 
El termini està obert des del 31 de juliol al 30 de setembre del 2020.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC