Nous incentius per a la contractació laboral: canvis més importants vigents des de l’1 de setembre

L'1 de setembre van entrar en vigor una sèrie de mesures per a incentivar la contractació laboral publicades en el Reial decret llei 1/2023 l'11 de gener de 2023. Aquests canvis comporten noves obligacions per a les empreses ja que, entre d’altres, s'introdueixen nous requisits que han de complir per a poder beneficiar-se d'aquestes bonificacions.

El nou sistema d'incentius té com a finalitat crear ocupació estable i promoure la incorporació de persones amb baixa ocupabilitat al mercat laboral, posant èmfasi en les contractacions indefinides i els col·lectius vulnerables. A continuació, et fem un resum de les claus més importants d'aquesta novetat:

  • Es mantenen els incentius que estaven en vigor abans de la publicació del Reial decret llei 1/2023, però es deroguen la majoria de bonificacions que existien fins llavors i les que es mantenen queden modificades.
  • Les bonificacions a la contractació de la Seguretat Social passen a ser quantitats fixes i només tenen validesa en els contractes indefinits.
  • Es detallen nous requisits per a les empreses: no haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajuts públics, estar al corrent de pagaments d'impostos i Seguretat Social i comptar amb un Pla d'Igualtat quan aquest sigui obligatori. 
  • Ha de mantenir-se la persona treballadora contractada durant almenys un any, excepte algunes excepcions o fins a tres anys, segons el cas (hi ha algunes excepcions). 
  • Noves exclusions: no s'aplicaran les bonificacions a la contractació laboral de familiars de fins a segon grau (excepte persones amb discapacitat), ni persones que hagin estat en la mateixa empresa en els dotze mesos anteriors mitjançant un contracte indefinit, ni els qui hagin finalitzat un altre contracte laboral en una altra empresa per voluntat pròpia durant els darrers 3 mesos. A més, aquells ocupadors que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut improcedent o col·lectiu quedaran exclosos durant dotze mesos dels incentius.
  • En cas de contractació a temps parcial, les quantitats es redueixen de manera proporcional a la jornada, de manera que no arribi a ser inferior al 50% de la jornada a temps complet.
  • S'estableix un nou règim de reintegraments dels beneficis obtinguts en cas d'incompliment: s'hauran de retornar les quantitats que s’hagin deixat d'ingressar amb recàrrec i interessos de demora corresponents, i aquelles empreses que marxin a països fora de la Unió Europea hauran de retornar les bonificacions rebudes en els quatre anys anteriors.


Per a més informació sobre l'aplicació i requisits d'aquests incentius, no dubtis a contactar amb els nostre Departament Laboral:

cinc@cinc.com

933 030 060
972 940 940
972 505 100

 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 18, 2023

Nou règim jurídic que regula els canvis estructurals de les societats mercantils

El 29 de juliol va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que aprova una nova norma on s'integren les modificacions estructurals de les societats mercantils internes i transfrontereres. D'aquesta manera, a més de complir la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva de Mobilitat europea 2019/2021, queda derogada la Llei 3/2009, de 3 d'abril.

Llegeix més
CINC