Nous ajuts per a treballadors d’empreses en ERTO

La Generalitat ha aprovat uns ajuts a través de l’Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris adreçats a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la situació de pandèmia actual.
 
Aquests ajuts consisteixen en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb unes bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus.
 

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?


Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.
 

Quins requisits s’han de complir?


Per accedir a l'ajut, els requisits que han de complir les persones beneficiàries són els següents:
 
a)Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de desembre de 2020, període en què la persona sol·licitant percebia l'ERTO o l'ajuda extraordinària.
 
b) Haver estat incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia durant el període comprès entre l'1 i el 31 de desembre de 2020, o tenir contracte fix discontinu i ser beneficiàries de la prestació extraordinària que es preveu a l'article 9.2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, durant el període esmentat.
 
c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a l'apartat anterior, o tenir pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE en el mateix període esmentat.
 
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 

Quina quantia tenen els ajuts?


La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020).
 
Segons els dies de suspensió, s'estableixen els quatre trams següents:
 
a) Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. És l'ajut base per a totes les persones beneficiàries.
 
b) Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
 
c) Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
 
d) Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
 
La resolució de convocatòria ha d'establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d'acord amb un import fix, que prendrà com a referència l'IPREM, ajustat a l'equivalent diari per persona, d'acord amb l'informe tècnic motivat corresponent.
 
Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, respectant el que preveu sobre incompatibilitats l'article 9 del Real Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 23, 2021

Entrevista a Repiauto

Repiauto és una empresa especialitzada en la venda en línia de recanvis equivalents per a l’automoció. L’objectiu principal de l’empresa és ser una alternativa real de recanvis de carrosseria en línia per satisfer les necessitats tant de clients particulars com de professionals (tallers), amb preus competitius i un excel·lent servei d’atenció al client. 

Llegeix més
CINC