Nous ajuts Dona TIC per impulsar l’emprenedoria femenina

El Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la setena convocatòria d’ajuts Dona TIC per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital, als quals preveu destinar entre 15.000 i 35.000 euros. Estan adreçats a aquelles empreses que tinguin una dona en la cúpula directiva i es poden demanar des del 20 de març fins al 19 de maig. 
 

Quins són els requisits per accedir a aquests ajuts?


Podran sol·licitar-los les empreses que compleixin els següents requisits següents, desglossats segons siguin per a l’equip de treball o per a l’empresa.
 
Requisits per a l’equip de treball:
 
  • Hi ha d’haver, com a mínim, una dona a l'equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un mínim d'un 50% de la companyia en accions escripturades. No cal que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l'equip directiu de l'empresa.
  • L'equip fundador s’ha de comprometre amb el creixement de l'empresa i dedicar-hi la major part del temps de treball (caldrà que a la memòria es facin constar les hores dedicades a l'empresa).
  • Les empreses han de tenir mínim una dona a l’equip fundador i ser una companyia amb potencial de creixement i base tecnològica establerta a Catalunya.
Requisits per a l'empresa:
 
  • Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d'un any i menys de tres de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s'ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s'ha de fer constar a la memòria.
  • Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s'ha de fer constar a la memòria.
  • Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s'ha d'acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.).
  • Complir amb les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat.

Quin és l’import de la subvenció?


Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50, segons els criteris de valoració de les bases i fins a esgotar-se el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d'un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros, i pot arribar a ser del 100% del projecte presentat.
 
Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són: el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.
 
L’import dels ajuts concedits no podrà superar el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’empresa beneficiària, sigui de forma aïllada o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts ingressos o recursos. 
 
L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 26, 2021

El registre salarial o registre retributiu: obligatori a partir d’abril de 2021

A partir del 14 de abril, totes les empreses, amb independència del número de persones treballadores, hauran de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, independentment de la seva mida. Així ho estableix el Reial Decret-Llei 902/2020, de 13 de octubre, d'igualitat retributiva entre homes i dones, que que entra en vigor sis mesos després de la seva publicació. 
Llegeix més
CINC