Nous ajuts directes per a empreses i autònoms afectats econòmicament per la pandèmia

El Govern ha aprovat a través del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, una nova línia d'ajuts de 7.000 milions d'euros de dotació per donar suport a la solvència i reducció de l'endeutament a aquelles empreses i autònoms que hagin patit una caiguda de la facturació d’almenys un 30%.
 

A qui van destinades aquestes ajudes?


Podran accedir a la Línia Covid les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que les utilitzin per satisfer deutes i realitzar pagaments a proveïdors i creditors no financers, així com costos incorreguts pels autònoms i empreses considerades elegibles.
 

Quina dotació econòmica tenen?


Correspon a cada Comunitat Autònoma fixar l'import dels ajuts, si bé s'estableixen criteris per determinar les quanties màximes dels ajuts directes:
 
a) 3.000 euros quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajuda màxima que es concedirà serà:
 
– El 40% de la caiguda del volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.
– El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.
– En qualsevol cas, l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
 

Quins requisits s'han d'aplicar per a sol·licitar-ho?


  • Tenir seu social en territori espanyol.
  • Acreditar pèrdues d’almenys un 30% el 2020 respecte 2019.
  • Mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022.
  • Els ajuts han d'anar destinades a satisfer obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquestes obligacions s'haguessin generat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-Llei.
  • Estar al corrent de pagaments a l'Agència Tributària i Seguretat Social.
  • Tenir una activitat inclosa en algun dels codis d'activitat del CNAE previstos a l’annex 1 del Reial Decret-Llei.
  • No haver repartit dividends ni pujat els salaris dels seus equips directius en un termini de 2 anys.
  • No trobar-se en un procediment concursal.
  • No haver cessat la seva activitat en el moment de la sol·licitud.
  • No es podrà concedir cap ajut directe passat el 31 de desembre de 2021.

Segueix llegint

Veure-les totes
març 19, 2021

Nous ajuts per a treballadors d’empreses en ERTO

La Generalitat ha aprovat uns ajuts a través de l’Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris adreçats a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la situació de pandèmia actual.
 
Llegeix més
CINC