Nous ajuts al comerç de venda al detall de productes no essencials

La Generalitat de Catalunya ha publicat nous ajuts amb la finalitat de reactivar el comerç al detall davant els efectes causats pel tancament decretat per la resolució SLT/1/202, de 4 de gener, i la resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, que prorroga les mesures de la resolució anterior fins el 7 de febrer.
 

A qui estan dirigits aquests ajuts?


Poden optar als ajuts aquelles pimes i autònoms que tinguin comerços de venda al detall no essencials a Catalunya inferiors a 400 m2 i que hagin estat obligats a tancar per les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya; i la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

 

Queden exclosos, per tant, els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. En el cas dels establiments o locals ubicats en un centre o recinte comercial, només es consideraran aquells que no venguin productes essencials ni tinguin accés directe des del carrer. 

 

Quins requisits cal presentar?


 • Ser una persona autònoma (estar donada d'alta en el règim d'autònoms) o una pime.
 • Tenir l'establiment operatiu a Catalunya.
 • Acreditar, a través d’una declaració responsable, que van haver de suspendre la seva activitat en base a les resolucions SLT/1/202 i SLT/67/2021.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • No estar en situació de crisi, és a dir, en concurs de creditors
  Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries, cal estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 • En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, cal complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
   

Quina quantia tenen?


Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats: aportació única de 3.750€ per establiment. 
 • Establiments o locals comercials que es troben dins del centres, galeries o recintes comercials.: aportació única de 8.500€ per establiment (nova ampliació dels 3.750€  inicials).
 • Els ajuts s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud. 

 

Quin és el termini de presentació?


El nou termini per poder sol·licitar aquest ajut és del 10 de febrer, a les 9:00h, fins el 21de febrer, a les 21:00h. 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 22, 2021

Entrevista a Craftcode

Craftcode és una acadèmia  en línia de programació que s'encarrega de millorar el nivell dels programadors aplicant les bones pràctiques. 

Llegeix més
CINC