Nous ajornaments i reduccions d’impostos per al sector d’hostaleria, comerç i turisme

El Reial decret Llei de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, preveu una sèrie de mesures en matèria tributària que detallem a continuació.
 

Ajornament de deutes tributaris


  • Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021 (ambdós inclosos). El termini serà de sis mesos i no es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Mòduls d’ IVA i IRPF


  • S'aplicarà una reducció del rendiment net en estimació objectiva en l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques i de la quota meritada per operacions corrents de el règim simplificat de l'Impost sobre l'IVA. Aquesta reducció serà del 20% en les següents activitats.
  • En el cas d'hostaleria i turisme, la reducció serà del 35% en les següents activitats.
  • Aquests nous percentatges de reducció també s'aplicaran en el règim simplificat de l'IVA sobre l'import de les quotes meritades en 2020 per operacions corrents, i també es tindrà en compte per calcular l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d'IAE als quals s'aplica.
  • Elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA corresponent als exercicis 2020 i 2021. La renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2021, no impedirà tornar a determinar d'acord amb aquest mètode el rendiment de l'activitat econòmica en 2022. Igualment, per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l'exercici 2020, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d'estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
  • El termini de renúncies i revocacions al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, per a l'any 2021 serà des del dia 24-12-2020 fins el 31 de gener de 2021 .
 

Exempció del IRPF en rendiments del treball en espècie (IRPF)


L'exempció prevista en l'IRPF per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació de servei de menjador d'empresa és aplicable quan el servei es presti en el mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o al lloc triat per aquell per desenvolupar la feina en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.
 

Deducció de pèrdues per deteriorament dels préstecs de l’Impost de Societats


Les pimes podran deduir-se a l'impost de Societats les pèrdues per deteriorament de crèdits (de més de 3 mesos des de exigibilitat) en períodes impositius de 2020 i 2021.
 

Incentius fiscals a l’IRPF en petits propietaris que artorguin rebaixa als seus lloguers


Per als propietaris que atorguin rebaixa a l'arrendament de locals, s'oferiran incentius fiscals, com la deducció de l'IRPF de la rebaixa en el preu de lloguer que s'acordi. Si es perdona el 100% de l'import, el propietari es podrà deduir l'equivalent a aquesta quantitat en la seva declaració.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC