Nou sistema de comerç electrònic (One Stop Shop) – SISTEMA OSS

L’1 de juliol entra en vigor el Real Decret-llei 7/2021, de transposició de directives de la Unió Europea en matèria de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributaries que, entre altres modificacions, introdueix canvis importants en l’IVA, especialment en el tractament de les vendes a distància de béns i prestacions de serveis.

Què són les vendes a distància?


Són aquelles vendes realitzades per part d'empreses o empresaris i professionals que facin lliuraments de béns expedits o transportats pel venedor o un tercer en nom d'aquest des d'un Estat membre a un altre de diferent a destinataris que tinguin la consideració de consumidors finals.
Quan aquestes vendes a altres Estats membres diferents del territori d'aplicació de l'IVA superin els 10.000 euros anuals, tributaran amb l'IVA del país de destinació de la mercaderia. Aquestes vendes estaran no subjectes a l’IVA espanyol per regles de localització.
L'IVA de país de destinació s'ingressarà a través del web de l'AEAT amb el Model 369 identificant el país, les vendes i l'IVA a ingressar. El Model 369 s'ha de presentar cada trimestre natural.

Com acollir-se a el sistema OSS?


Aquest sistema és optatiu, ja que l’empresa o empresari pot optar per establir-se als diferents estats de destinació de les mercaderies. 
Per acollir-se a el sistema OSS, l'empresa o empresari ha de presentar el Model 035, fins al dia 10 del mes en què s'apliqui el sistema OSS.
 

Com declarar-lo en el llibre de registre d'IVA?


Aquestes vendes han de constar al llibre registre d'IVA. Si l'empresa està subjecta al SII, s'han de declarar amb la clau 17.
 
El Registre ha d’incloure les següents dades:
  • Estat membre de consum 
  • Tipus de prestació de serveis realitzada o la descripció i la quantitat dels béns entregats 
  • Data de realització de l’operació 
  • d) Base imposable, tipus i import degut de l’impost (indicació de moneda) 
  • Qualsevol augment o reducció posterior de la base imposable 
  • Data i import dels pagaments 
  • Bestretes 
  • Informació continguda a la factura en cas d'emissió
  • Informació utilitzada per determinar el lloc d'establiment de client en prestacions de serveis i el lloc on comença i acaba el transport
  • Qualsevol prova de possibles devolucions de béns, inclosa base i tipus

 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 16, 2021

Limitacions als pagaments en efectiu

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions.

Llegeix més
CINC