Nou model 510 d’autoliquidació: impost sobre habitatges buits

El nou model d'autoliquidació 510 de l'Impost sobre habitatges buits de Catalunya (Ordre VEH / 17/2018) s'adapta a les modificacions introduïdes per la Llei 5/2017 publicada al DOGC 2018.02.27.

Aquest impost grava l'incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent a Catalunya.

¿Qui ha de presentar l'impost sobre habitatges buits?

Persones jurídiques propietàries d'habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.

Persones jurídiques titulars d'un dret d'usdefruit, d'un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d'explotació econòmica de l'habitatge.

¿Quan merita l’impost i quin és el termini de presentació?
 
L'impost merita el 31 de desembre de cada any i afecta el parc d'habitatges de la qual és titular el subjecte passiu en aquesta data.

La presentació i ingrés de l'autoliquidació s'efectuarà entre els dies 1 i 20 del mes de març següent a la data de meritació de l'impost, per via telemàtica.

Qui està exempt de presentar-lo?
 
No cal presentar l'autoliquidació si no resulta quantitat a ingressar com a conseqüència de l'aplicació de:
 
Les exempcions subjectives a les entitats del tercer sector de la xarxa d'habitatges d'inserció que regula el Pla per al dret a l'habitatge i les entitats inscrites en el Registre d'entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.

El mínim exempt de 150 metres quadrats que estableix l'article 11 de la Llei 14/2015 de l'Impost.
 
Resolució de dubtes i més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden contactar amb Virgínia Cirera (virginia.cirera@cinc.es).
 
Molt cordialment,
CINC Assessoria d'empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC