CONTACTE
25 ABR 2023
El Consell d'Administració de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa va aprovar el 23 de febrer la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents.
 

Beneficiaris


Les petites empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents: 
 
- Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. 
 
- Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. 
 
- Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independentment del seus socis fundadors. 
 
- Que l’equip fundador de l’empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria de capital de l’empresa (51%)
 
- Que el finançament total rebut fins a la data de la sol·licitud en forma de subvencions publiques, préstecs no garantits per part de l’equip emprenedor i aportacions de capital que no provinguin de l’equip emprenedor, sigui inferior a 250.000 euros (s’haurà d’indicar com a punt dins de la memòria tècnica) 
 
- Que no cotitzin en un mercat de valors regulat
 
- Que no hagin distribuït dividends des de la seva constitució
 
- Que no hagin estat fruit d’un projecte de concentració empresarial. 
 
- Estar en situació censal d’alta de l’Agencia Tributaria que acrediti la realització d’activitat econòmica a data de la sol·licitud d’ajut. 
 
Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.
 
S’entén per tecnologia pròpia l’aplicació practica del coneixement del qual disposa l’empresa per tal de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d’un procés d’adquisició via transferència de tecnologia pel qual l’empresa disposa dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial. 
 

Actuacions


Aquelles actuacions contingudes en el pla d’empresa, definit a la memòria tècnica del projecte presentada juntament amb la sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.
 

Despeses subvencionables


Es consideraran subvencionables les despeses següents:
 
- Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte. 
 
- Contractació de serveis a tercers. 
 
- Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada. 
 
- Altres despeses relacionades com lloguer d’espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, d’altres despeses associades a la execució del projecte. 
 
Les actuacions subvencionades en podran dura  a terme a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i fins a 24 mesos a comptar des de la data de tancament de la convocatòria. 
 
No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini. 
 
El total de les actuacions objecte d’ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 135.000, 00 euros i un màxim de 200.000,00 euros. 
 
Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya. 
 
Son subvencionables aquelles despeses que, de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels bens o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
 
Es considera despesa realitzada aquella que hagi estat efectivament pagada per els terminis que s’estableixen a la normativa sectorial que sigui d’aplicació a les beneficiaries o,  en el seu defecte, els que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
 

Quantia


Ajut econòmic: La intensitat de l’ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000, 00 euros per projecte.
 
Ajut en espècie: L’empresa rebrà l’assessorament d’un consell assessor format per un/a mentor/a que haurà de dura terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte. 
 
L’empresa escollirà a un mentor o mentora del directori d’acreditats com a mentors o mentores d’empreses emergents (start-up) vigent en la data de sol·licitud de l’ajut i que poden ser consultats a la pagina web d’ACCIÓ. 
 
Aquest servei esta valorat en 1.000 euros.
 
La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut es d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. 
 
Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l’activitat es inferior al cost inicialment pressuposat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut.
 
Per qualsevol qüestió no dubtis a contactar amb nosaltres, trucant a qualsevol dels nostres centres:
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 
 

MÉS NOTÍCIES DE CINC

T'esperem al BizBarcelona del 9 a l'11 de novembre: aconsegueix la teva entrada gratuïta

CINC et convida un any més a la fira de l'emprenedor BizBarcelona, que tindrà lloc del 9 a l'11 de novembre al recinte Montjuïch Fira Barcelona. Es tracta d'una cita imprescindible per a aquelles pimes i persones emprenedores que vulguin estar al dia en les últimes novetats en emprenedoria a través de l'assessorament empresarial, a més de poder assistir a més d'un centenar de conferències gratuïtes, networking i molt més.

Inscriu-te al Newsletter de CINC

Et pot interessar