Modificació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

El 29 d'abril de 2020 la Generalitat de Catalunya va aprovar una sèrie de mesures fiscals, entre les quals destaquem la modificació parcial de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics vigent a Catalunya.
 
Es detallen a continuació les mesures més rellevants introduïdes en l'Impost:
 
1.- Tipus reduït en l'adquisició d'habitatge habitual per família monoparental
 
L'adquisició d'un immoble que hagi de constituir habitatge habitual d'una família monoparental tributarà al tipus impositiu reduït del 5% (en comptes del 10%) de l'impost sobre transmissions patrimonials, sempre que es compleixin simultàniament els requisits següents:
 
a) La persona o persones obligades al pagament del tribut sigui membre de la família monoparental.
b) La suma de les bases imposables (deduït el mínim personal i familiar) de tots els membres de la família monoparental en l'última declaració de l'IRPF no excedeixi de 30.000 €. Aquest import s'incrementa en 12.000 € per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeixi per a la consideració de família monoparental de categoria especial.
 
2.- Es redueix a tres anys la bonificació per a empreses immobiliàries
 
En l'adquisició d'habitatges per part d'empreses immobiliàries, es redueix el termini de cinc a tres anys per a la revenda a particulars d'immobles destinats a habitatges, amb la finalitat de poder aplicar la bonificació del 70% de la quota tributària de l'impost sobre transmissions Patrimonials.
 
El termini es manté en cinc anys si l'adquisició s'ha efectuat amb anterioritat a l'1 de maig de 2020.
 
3.- Bonificació al 100% d'arres penitencials
 
Amb efectes des de l'1 de maig de 2020, s'estableix una bonificació del 100% de la quota tributària de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats dels instruments públics notarials que formalitzin dipòsits d'arres penitencials, així com els documents notarials atorgats per a la seva cancel·lació.
 
4.- Bonificació del 60% en parcel·lació de polígons industrials
 
Entre l'1 de maig de 2020 i al 31 de desembre de 2023, s'estableix una bonificació del 60% de la quota tributària de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats de les escriptures públiques de constitució de règim de propietat horitzontal de parcel·les ubicades en polígons industrials i logístics.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC