Mesures urgents per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna

El BOE del 30/03/2022 ha publicat el Reial Decret Llei 06/2022, de 29 de març, que contempla un recull de mesures urgents per fer front al pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, les quals es mantindran en vigor fins el 30 de juny de 2022.

Entre les mesures en matèria laboral, destaquem les següents:

1.    L’afectació de l’augment dels costos energètics no podrà justificar els acomiadaments objectius fins el 30 de juny 2022 (art.44).
2.    Ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses amb treballadors d’alta en el Règim General i treballadors autònoms amb activitat en el sector del transport urbà i per carretera i Règim especial del Mar (art.37).
3.    Increment extraordinari en la prestació de l’Ingrés Mínim Vital. (art.45).
 

1.    Acomiadaments objectius  i ajuts públics


L’afectació de l’augment de costos energètics  no podrà ser causa legal objectiva  per tal de justificar els acomiadaments fins el proper 30 de juny del 2022. Les empreses que s’acullin a la suspensió de contractes i/o reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que siguin beneficiaris d’ajuts públics no podran utilitzar aquestes causes per acomiadar. L’incompliment comportarà el reintegrament dels ajuts rebuts.
 

2.    Ajornaments  de quotes a la Seguretat Social per a empreses amb treballadors d’alta en el Règim General i treballadors autònoms amb activitats en el sector del transport urbà i per carretera


Les empreses amb treballadors en alta en el Règim General de la Seguretat social i els treballadors autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942), sempre que no tinguin deutes amb la Seguretat Social i estiguin al corrent de les obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament de les quotes a la Seguretat Social per conceptes de recaptació conjunta y que es meritin entre els mesos d’abril a juliol del  2022 en el cas d’empreses,  i entre els mesos de maig a agost de 2022 en el cas de treballadors autònoms.

 

Les sol·licituds d’ajornament s’hauran de sol·licitar abans del transcurs dels primers 10 dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris de l’ingrés de les quotes amb un interès del 0.5 %.
 

3.    Ajornaments  de quotes a la Seguretat Social per a empreses amb treballadors d’alta en el Règim Especial del Mar


Les empreses incloses en el Règim Especial de treballadors del Mar i també els treballadors per compte propi del mateix, sempre que no tinguin deutes amb la Seguretat Social i estiguin al corrent de les obligacions i no tinguessin cap altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament de les quotes a la Seguretat Social per conceptes de recaptació conjunta de març a  juny del 2022. Les sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se abans del transcurs dels 10 primers naturals de cadascun dels terminis.
 

4.    Increment extraordinari en la prestació d’ingrés mínim vital


L’Institut Nacional de la Seguretat Social reconeixerà als beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital un increment extraordinari del 15% en les mensualitats d’abril, maig i juny del 2022.
A les llars que el percebin, l’increment s’aplicarà incloent el complement d’ajuda a la infància, vigent des de l’1 de gener i que estableix un ajut de 100€ per fill menor de 3 anys, 70 euros per a menors entre 3 i 6 anys i 50€ per nen menor d’entre 6 i 18 anys.

Els beneficiaris de l’Ingrés mínim vital que vulguin sol·licitar els bonus social hauran de presentar la documentació necessària davant la comercialitzadora, per bé que el programa i aplicació telemàtica que comprova automàticament no està en ús.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 7, 2022

Ajuts extraordinaris per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha aprovat uns ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 mitjançant les resolucions STL/3787/2021, de 23 de desembre, SLT/08/2022, de 4 de gener i SLT/66/2022, de 19 de gener, per les quals es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic.

Llegeix més
CINC