Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms Real Decret-Llei 18/2021

El Govern acorda  mantenir i prorrogar durant els propers 4 mesos les exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social pels autònoms que, fins el 30 de setembre 2021, han estat cobrant les prestacions extraordinàries vigents corresponents. Aquestes mesures venen recollides en el Reial Decret-Llei 18/2021, de 29 de setembre, sobre mesures per a la protecció de l’ocupació, la reactivació econòmica i la millora del mercat de treball i protecció dels treballadors autònoms.
 

Exempcions en la cotització de quotes en els autònoms


El present acord, s’inclou com  a novetat  l’aplicació d’exoneracions de les quotes a la Seguretat Social pels propers 4 mesos. Així, a partir de l’1 d’octubre, les persones treballadores autònomes que estiguessin en alta i cobressin des del 30 de setembre  alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions en les quanties següents:
 
  • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de octubre
  • 75% al mes de novembre
  • 50% al mes de desembre 
  • 25% al mes de  gener 2022
Aquestes bonificacions seran d’aplicació als treballadors autònoms que mantinguin l’alta d’autònoms fins el 31 de gener del 2022.
 
La base de cotització, a efectes de la determinació de l’exempció, serà  la base de cotització per la qual cotitzava l’autònom abans d’accedir ala prestació d’activitat.
 
Aquesta nova exempció, també serà d’aplicació als treballadors autònoms que esgotin les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat. 
 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat pels treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat en relació a la Covid-19


Es manté vigent fins el  28 de febrer del 2022, la prestació  extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat en relació a la Covid-19.
 
A partir de l'1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms que continuïn amb una suspensió temporal de tota la seva activitat, arran de les restriccions de les autoritats, mantindran la prestació extraordinària equivalent al 70% de la base mínima de cotització.
 
Requisits:
 
Estar afiliats en alta al RETA, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució de la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan s’hagi decretat amb anterioritat a l’ús d’octubre de 2021.
 
Estar al corrent en el pagament de les quotes de la seguretat social.
 
Durada de la prestació:
 
El dret a la prestació és des de el dia següent a la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent, o des de l’ús d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat ama l’esmentada data, tindran dret a una prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat, amb una durada màxima de 5 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022 si aquesta última data és anterior.
 
S’ha de sol·licitar dins del primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat, o abans del 21 d’octubre, quan la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021 i no s’estigués percebent la prestació extraordinària prevista anteriorment (Reial Decret-Llei 11/2021).
 
En el supòsit que la sol·licitud es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
 

Prestació ordinària compatible amb l’activitat per compte propi


Es manté la prestació compatible amb l’activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència, la seva facturació del tercer i quart trimestre del 2021 caigui el  50% en comparació al tercer i quart trimestre del 2019. A més de no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de  2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070.-€.
 
El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigent a la base de cotització corresponent. 
 

Prestació extraordinària per autònoms que no poden accedir a l’ordinària  (baixos ingressos)


El present Reial Decret contempla la sol·licitud  de prestació extraordinària per aquells treballadors  que no poden accedir als dos ajuts descrits en els apartats anteriors.  
 
Quantia:
 
La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 50% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest temps li comptarà com a cotitzat
 
Requisits:
 
Per accedir a aquesta prestació, cal que el treballador per compte pròpia presenti una caiguda d’ingressos  del  75%  i uns rendiments nets computables en els últims dos trimestres de 2021 inferiors al 75% del salari mínim interprofessional  (SMI 965,0€).
 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms de temporada


Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el règim d'autònoms. Durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 en cadascun dels anys.
  
Requisits:
 
Aquesta prestació requerirà haver cotitzat un mínim de quatre mesos i un màxim 7 a cada un dels anys 2018 i 2019.
 
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
  • No obtenir durant el tercer i quart  trimestre de l'any 2021 i uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros.
  • No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent a més de 60 dies durant el  tercer i quart trimestre de l'any 2021.
  • Incompatible amb el treball per compte aliè.
Quantia:
 
La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes.
 
Exoneracions:
 
Durant la percepció de la prestació no existirà l'obligació de cotitzar. 
 

Prestació extraordinària  per a les Empreses i treballadors/es en les Illes Canàries


El RD inclou mesures especials pels treballadors/es canaris afectats per l’erupció del volcà de la Palma. Els autònoms que hagin de cessar o suspendre la seva activitat com a  conseqüència directa de l’erupció del volcà podran accedir a una prestació extraordinària  per cessament de l’activitat sense còmput dels primers 5 mesos de percepció.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 13, 2021

Pla Moves III: incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

El Govern va aprovar el passat 13 d’abril el Pla Moves III a través del Reial Decret 266/202. Es tracta d’unes subvencions adreçades tant a particulars com a empreses per promoure la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació d’infraestructura de recàrrega, amb la finalitat de fomentar la mobilitat sostenible. El programa està dotat inicialment d'un pressupost màxim de 400 milions d'euros, i el termini finalitzarà quan s’esgoti el pressupost o, com a màxim, el 31 de desembre 2023.

Llegeix més
CINC