Mesures laborals del Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre

S’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària. Fem un resum de les novetats més destacades que afecten en l'àmbit laboral. 
 

Noves exoneracions de quotes


Es regula una nova exoneració de quotes per a les empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de força major, vigents i prorrogats fins el 31 de gener del 2021, tramitats segons l’article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març,  que tinguin activitats classificades en els CNAE-09 i que detallem a continuació: 
 
  • 4634 Comerç majorista de begudes
  • 5610 Restaurants i serveis de menjar
  • 5630 Establiments de begudes
  • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
  • 9200 Jocs d’atzar i apostes
Aquestes activitats queden exonerades de cotització pels treballadors afectats a l’expedient que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de desembre, o que l’haguessin reiniciat a partir del Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig, per als períodes i percentatges treballats en aquest mes, i respecte aquells que estiguin suspesos al desembre 2020 o al gener 2021, per als períodes afectats per la suspensió.
 
L’exoneració és del 85% (o del 75% si té 50 o més treballadors a 29 de febrer) de l’aportació empresarial a la seguretat social meritats el desembre 2020 i el gener del 2021.
 
Aquestes exoneracions són incompatibles amb les previstes  i aplicades als ERTO d’impediment i limitació, (article 2 del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre) i els són d’aplicació les normes previstes en aquesta norma de tramitació i limitacions aplicables (protecció desocupació, interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals, hores extres dividends, salvaguarda d’ocupació, i externalitzacions de l’activitat.
 

Persones treballadores fixes discontínues


Les empreses amb activitats enquadrades als sectors de turisme, així com comerç i hostaleria si estan vinculats al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos a persones treballadores fixes discontínues podran aplicar bonificacions del 50% durant aquests mesos a la seguretat social per a aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb d’altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%.
 

Entrega a empleats de productes rebaixats a cantines o menjadors, i fórmules indirectes (tiquet restaurant)


S’inclou a l’exempció de tributació, amb els límits ja fixats, per l’entrega de productes rebaixats o amb fórmules indirectes, com el tiquet restaurant, encara que el servei es presti al propi establiment o fora d’aquest (inclouria el menjar per emportar), al propi centre de treball, o bé en el lloc escollit pel treballador en els dies en què faci treball a distància o teletreball, que es modifica amb efectes 1 de gener de 2020, la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei 35/2006, de l’Impost de la renda de les persones físiques.
 

Devolució de quotes per variacions o errors comunicats fora de termini


Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de forma que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), fora del termini reglamentari només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la data de  comunicació.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
desembre 22, 2020

Entrevista a Fivent

Fivent és un assessor financer en línia la missió és ajudar que la classe mitjana enforteixi la seva posició financera. Això ho aconseguim utilitzant algoritmes per avaluar les finances dels nostres clients i donar-li recomanacions personalitzades. 

Llegeix més
CINC