Mesures de suport als treballadors autònoms del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre

Nova prestació extraordinària per una suspensió temporal de l'activitat


A partir de l’1 d'octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció de la pandèmia tindran dret a una nova prestació extraordinària.
 
Quins són els requisits per percebre estar prestació?
 
 • Estar afiliat al Règim especial d'autònoms, al menys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d'activitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
Què quantia té?
 
La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui, s'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre de família nombrosa.
 
Com afecta l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social?
 
El treballador autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura.
 

Pròrroga extraordinària per cessament d'activitat fins el 31 de gener 2021


La prestació per cessament d'activitat compatible amb l'activitat es prorroga fins el 31 de gener de 2021 sempre que es compleixin els requisits següents:
 
 • Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • No tenir dret a la prestació de cessament d'activitat.
 • No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi en l'últim trimestre del l'exercici 2020 superiors a l'SMI.
 • Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.
 • Acreditar una reducció de la facturació d'almenys el 75 per cent durant el quart trimestre del l'any 2020 en relació amb el mateix trimestre del l'any 2019.
 • Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta del primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el quart trimestre pel mateix temps.
Quantia:
 
La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització i igualment estarà exonerat d’abonar quotes i li computarà com a cotitzat. Pròrroga de la prestació per cessament d'activitat per a autònoms de temporada
 

Pròrroga de la prestació per cessament d'activitat per a autònoms de temporada


Requisits:
 
 • Aquesta prestació requerirà haver cotitzat un mínim de quatre mesos entre els mesos de juny i desembre de 2018 i 2019.
 • No haver desenvolupat activitat no haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta des d'1 de març a l'31 de maig i no superar els 23.275 euros d'ingressos durant 2020.
 • La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social.
 • Incompatible amb el treball per compte aliè.
Totes les prestacions començaran a meritar amb efectes d'1 d'octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d'octubre. Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC